Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Arkance Systems se rozšiřuje i do Španělska a Portugalska

Úterý, 13 Září 2022 15:41

Tags: Akvizice | Arkance Systems | Asidek | Monnoyeur

Asidek-bim1-2237Právě dnes, 13. září, kdy pro­bí­há kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems zís­ka­la Ar­kan­ce – dce­ři­ná spo­leč­nost Mon­noye­ur – spo­leč­nost Asi­dek od spo­leč­nos­ti CT. Firma Asi­dek byla za­lo­že­na v roce 1992 a je klí­čo­vým hrá­čem v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a vý­rob­ní­ho prů­mys­lu ve Špa­něl­sku a Por­tu­gal­sku.

Ar­kan­ce Sys­tems tak doplňuje své port­fo­lio ře­še­ní a po­si­lu­je ve­dou­cí po­zi­ci v dis­tri­buci CAD a BIM tech­no­lo­gií v rámci Ev­ro­py jako pla­ti­no­vý part­ner Au­to­de­s­ku s po­bočka­mi v ze­mích Be­ne­lu­xu, České re­pub­li­ce, Fin­sku, Fran­cii, Ma­ďar­sku, Pol­sku, Por­tu­gal­sku, Slo­ven­sku, Špa­něl­sku a v Tu­rec­ku.

Part­ner pro chytřej­ší stav­bu

Tato akvi­zi­ce je v sou­la­du se stra­te­gií spo­leč­nos­ti Mon­noye­ur vy­tvo­řit před­ní ev­rop­skou dis­tri­buč­ní síť, která bude pod­po­ro­vat její kli­en­ty – do­da­va­te­le sta­veb­ních a zem­ních prací, pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře, vlast­ní­ky in­frastruk­tu­ry, vý­rob­ní spo­leč­nos­ti a pro­vo­zo­va­te­le dolů a lomů – na je­jich cestě k di­gi­ta­li­za­ci.

Spo­leč­nost Mon­noye­ur, his­to­ric­ky spo­je­ná s pod­ni­ká­ním v ob­las­ti sta­veb­nic­tví pro­střed­nic­tvím svých de­a­ler­ských ak­ti­vit Ca­ter­pillar v Ev­ro­pě, byla schop­na velmi brzy vní­mat zá­sad­ní dopad, který bude mít di­gi­ta­li­za­ce na její zá­kaz­ní­ky v dlou­ho­do­bém ho­ri­zon­tu.

Akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Asi­dek in­ves­tu­je Ar­kan­ce do jed­no­ho z nej­vět­ších pro­dej­ců s při­da­nou hod­no­tou pla­ti­no­vé­ho part­ne­ra Au­to­de­s­ku v jižní Ev­ro­pě, kde má Asi­dek síť de­ví­ti po­bo­ček roz­mís­tě­ných po celém Špa­něl­sku a Por­tu­gal­sku.


Mohlo by vás zajímat: