Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NX Industrial Electrical Design 2212

Sobota, 24 Prosinec 2022 15:20

Tags: ECAD | Elect­ri­cal De­sign | Eplan | NX In­dustrial | PLM | Siemens | Software

Industrial-Electrical-Design-2212-2251S čís­lem 2212, zřej­mě ozna­ču­jí­cím rok a měsíc, byly vy­dá­ny nej­no­věj­ší verze NX In­dustrial Elect­ri­cal De­signu. Soft­ware NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign po­sky­tu­je cen­t­rál­ní apli­ka­ci pro prů­mys­lo­vé, elek­tric­ké a au­to­ma­ti­zač­ní ná­vrhy. Vý­rob­cům vý­rob­ních sys­té­mů umožňuje řídit slo­ži­tost ná­vr­hu, zkrá­tit ži­vot­ní cyk­lus vý­vo­je a zvý­šit kva­li­tu je­jich ná­vrhů.

In­te­gra­ce soft­wa­ru Te­am­cen­ter pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) a ce­lé­ho port­fo­lia ná­vr­ho­vé­ho soft­wa­ru NX s tímto pro­duk­tem po­sky­tu­je jed­not­né mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní ná­vr­ho­vé pro­stře­dí pro kon­struk­ci vý­rob­ních sys­té­mů.

Mezi nej­dů­le­ži­těj­ší prvky nové verze patří mož­nost vy­tvá­řet:

  • 2D sym­bo­ly dat vý­rob­ku po­mo­cí im­por­tu da­to­vé­ho ar­chi­vu EPLAN Elect­ric P8 Zip­ped File (EDZ)
  • Zá­kaz­nic­ké se­sta­vy v ne­spra­vo­va­né verzi
  • 3D návrh roz­vá­dě­čů v ne­spra­vo­va­né verzi
  • 2D sym­bo­ly dat vý­rob­ku s im­por­tem EDZ

Siemens-Picture1-2251

Vý­ho­dy:

  • Zkrá­ce­ní cyklů in­že­nýr­ských změn pro rych­lej­ší uve­de­ní na trh
  • Vy­u­ži­tí mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce ke zlep­še­ní kva­li­ty a zkrá­ce­ní doby in­že­nýr­ské práce
  • Zvý­še­ní kon­zis­ten­ce díky jed­not­né­mu mo­de­lu elek­tric­kých dat
  • Pod­po­ra mo­du­la­ri­za­ce a stan­dar­dů po­mo­cí mo­du­lár­ní­ho, funkč­ní­ho ná­vr­hu za­ří­ze­ní.
  • Vy­u­ží­vat opa­ko­va­né po­u­ži­tí ke sní­že­ní úsilí v ob­las­ti in­te­li­gent­ní­ho elek­tro­in­že­nýr­ství
  • Sní­že­ní ná­kla­dů na vlast­nic­tví a údrž­bu IT po­u­ží­vá­ním ho­to­vé­ho soft­wa­ru

Siemens-Picture3-2251

Po­u­ží­vá­te již apli­ka­ce NX Au­to­mati­on De­signer a NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign? Po­dí­vej­te se, co je no­vé­ho ve verzi 2212.Mohlo by vás zajímat: