Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bezplatné vstupenky na HANNOVER MESSE 2023

Pondělí, 02 Leden 2023 15:49

Tags: eTicket | Hannover Messe | Průmyslová transformace | Trendy | Veletrhy

Hannover Messe 2023-2301Ve­letrh Han­no­ver Messe 2023 (17. – 21. dubna 2023) se za­mě­řu­je na špič­ko­vé tech­no­lo­gie a ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro pře­ko­ná­ní glo­bál­ních prů­mys­lo­vých pro­blé­mů. Před­ní svě­to­vý ve­letrh prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií je je­di­nou akcí, kde se se­tká­va­jí špič­ko­vé firmy z ob­las­ti stro­jí­ren­ství a elek­tro­tech­ni­ky s fir­ma­mi z di­gi­tál­ní­ho a ener­ge­tic­ké­ho sek­to­ru, aby spo­leč­ně před­sta­vi­ly ře­še­ní pro prů­my­sl še­tr­ný ke kli­ma­tu.

Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce – Vy­tvá­ře­ní roz­dí­lů

Han­no­ver Messe 2023 uka­zu­je, jakou změnu mohou vy­sta­vu­jí­cí spo­leč­nos­ti při­nést, jaké změny pro­sa­zu­jí a jaké ino­va­ce vy­ví­je­jí – na cestě k in­te­li­gent­ní­mu, ener­ge­tic­ky účin­né­mu a udr­ži­tel­né­mu prů­mys­lu. To od­rá­ží i hlav­ní téma Han­no­ver Messe, kte­rým je Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce – změna k lep­ší­mu.

Od di­gi­ta­li­zo­va­ných vý­rob­ních pro­ce­sů přes vo­dí­ko­vé vý­rob­ní zá­vo­dy až po soft­ware pro sni­žo­vá­ní emisí uh­lí­ku – Han­no­ver Messe vy­kres­lu­je uce­le­ný obraz tech­no­lo­gic­kých mož­nos­tí pro prů­my­sl dneška i zítř­ka.

HANNOVER MESSE 2023-Be part-2301

Průmyslové tren­dy

Jako před­ní svě­to­vý ve­letrh prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií sle­du­je Han­no­ver Messe ak­tu­ál­ní tren­dy a po­sky­tu­je všem zú­čast­ně­ným ori­en­ta­ci v době ne­do­stat­ku ener­gie, kli­ma­tic­kých změn a pro­blé­mů do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce. Jak in­sta­lo­vat in­te­li­gent­ní ener­ge­tic­ký ma­nage­ment a vy­tvo­řit tak pro­stře­dí pro vý­ro­bu bez emisí CO₂? Jaký je nej­no­věj­ší vývoj kolem Prů­mys­lu 4.0 a umělé in­te­li­gen­ce? A jak je to s me­ga­té­ma­tem vo­dí­ku?

HANNOVER MESSE 2023-Industry trends-2301

Té­ma­ta HAN­NO­VER MESSE

Na Han­no­ver Messe se ob­je­vu­jí všech­na dů­le­ži­tá té­ma­ta z oboru – na vý­sta­vách, fórech a v di­a­lo­gu s od­bor­ní­ky z ce­lé­ho světa. Ob­rov­ská roz­ma­ni­tost, od po­ho­nů a fluid­ní tech­ni­ky přes di­gi­tál­ní plat­for­my a bez­peč­nost IT až po prů­mys­lo­vý in­ter­net a ro­bo­ti­ku, od­rá­ží ši­ro­ký záběr vý­rob­ní­ho prů­mys­lu a kaž­do­roč­ně při­ná­ší dů­le­ži­té hos­po­dář­ské a spo­le­čen­ské im­pul­sy.

HANNOVER MESSE 2023-Topics-2301

Čte­ná­řům CAD.​cz při­ná­ší­me odkaz plat­ný pro celkem 200 eVstu­pe­nek. Odkaz vás pře­ne­se na webo­vé strán­ky pro re­gis­tra­ci/ak­ti­va­ci eTicke­tu. Po re­gis­tra­ci ob­dr­ží každý host e-mai­lem per­so­na­li­zo­va­nou vstu­pen­ku. Vstu­pen­ka je plat­ná pro přímý vstup na vý­sta­vu na místě i pro di­gi­tál­ní účast na ​www.​han​nove​rmes​se.​de.
Vstu­pen­ka je plat­ná pouze po on-line re­gis­tra­ci/ak­ti­va­ci na ​www.​han​nove​rmes​se.​de/​en/​tic​ketr​egis​trat​ion, a to ještě před za­há­je­ním vý­sta­vy.

 


Mohlo by vás zajímat: