Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Authentise oznamuje Flows & FlowsAM

Úterý, 03 Leden 2023 14:19

Tags: Aditivní výroba | aMES | Authentise | Flows | FlowsAM

Authentise Flow-2301Flows je vý­sled­kem de­se­ti­le­tých zku­še­nos­tí s vy­tvá­ře­ním ře­še­ní za­lo­že­ných na da­tech pro nej­hbi­těj­ší pro­vo­zy na světě, mimo jiné ve spo­leč­nos­tech Bo­eing, Dan­foss a Ri­coh. Ča­so­vé stu­die spo­leč­nos­ti Bo­eing tvrdí, že sys­tém při­ná­ší až 94% úspo­ru času a 3ná­sob­nou ná­vrat­nost in­ves­ti­ce do 8 mě­sí­ců.

Sys­tém Flows, dříve známý jako Ad­van­ced Ma­nu­fac­tu­ring Exe­cu­ti­on Sys­tem („aMES“), ob­sa­hu­je mnoho ná­stro­jů, které pře­sa­hu­jí mož­nos­ti tra­dič­ní­ho sys­té­mu Ma­nu­factu­ring Exe­cu­ti­on Sys­tem, včet­ně kóto­vá­ní v re­ál­ném čase, ak­tu­a­li­za­ce stavu na zá­kla­dě stro­jo­vých dat, ge­ne­a­lo­gie ma­te­ri­á­lu, sprá­vy do­da­va­te­lů a dal­ších. Tyto funk­ce se již po­u­ží­va­jí pro ří­ze­ní ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, jako je te­pel­né zpra­co­vá­ní, ob­rá­bě­ní a další. Touto verzí spo­leč­nost Au­then­ti­se ozna­mu­je vše­o­bec­nou do­stup­nost Flows­AM pro pro­vo­zy pri­már­ně za­mě­ře­né na adi­tiv­ní vý­ro­bu a Flows pro ty, které se na ni ne­za­mě­řu­jí.

Au­then­ti­se FlowsAM je k dis­po­zi­ci již dnes. Au­then­ti­se Flows bude vše­o­bec­ně k dis­po­zi­ci v roce 2023. Pro zá­kaz­ní­ky, kteří mají zvlášt­ní zájem o za­ve­de­ní hbi­tých ope­ra­cí do svých in­že­nýr­ských a vý­rob­ních pro­vo­zů a re­a­li­za­ci téměř troj­ci­fer­né­ho zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, je nyní ote­vřen pro­gram pro včas­né osvo­ji­te­le.Mohlo by vás zajímat: