Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

United Robotics Group kupuje Robotnik Automation

Pátek, 20 Leden 2023 00:12

Tags: Akvizice | CobiotX | Ro­bot­nik | Ro­bot­nik Au­to­mati­on | Uni­ted Ro­bo­tics Group | URG

Robotnik Bacchus-2303Uni­ted Ro­bo­tics Group (URG) ozna­mu­je do­ho­du o pře­vze­tí vět­ši­no­vé­ho po­dí­lu ve spo­leč­nos­ti Ro­bot­nik Au­to­mati­on (Ro­bot­nik), špič­ko­vém po­sky­to­va­te­li slu­žeb v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce a ří­ze­ní vý­ro­by tech­no­lo­gií v ob­las­ti mo­bil­ní ser­vis­ní ro­bo­ti­ky, se síd­lem ve špa­něl­ské Va­len­cii. Touto akvi­zi­cí spo­leč­nost Uni­ted Ro­bo­tics Group roz­ví­jí svou stra­te­gii pro­sa­zo­vá­ní ve­dou­cí­ho po­sta­ve­ní v ob­las­ti ro­bo­ti­ky na ev­rop­ském trhu ro­bo­ti­ky pro­střed­nic­tvím or­ga­nic­ké­ho růstu a akvi­zic.

Spo­leč­nost Ro­bot­nik Au­to­mati­on má dva­ce­ti­le­té zku­še­nos­ti v ob­las­ti de­sig­nu, vý­ro­by a mar­ke­tingu. mo­bil­ních ro­bo­tů a mo­bil­ních ma­ni­pu­lá­to­rů. Tech­no­lo­gie a kva­li­ta vý­rob­ků a slu­žeb za­jis­ti­ly pří­tom­nost spo­leč­nos­ti na me­zi­ná­rod­ních tr­zích, jako je Korea, Ja­pon­sko, Čína, Sin­ga­pur, USA, Fran­cie, Ně­mec­ko a Itá­lie. Kromě toho má spo­leč­nost sil­nou po­věst v ob­las­ti vý­vo­je in­že­nýr­ských a vý­zkum­ných pro­jek­tů.

S Ro­bot­ni­kem spo­lu­pra­cu­je URG jako se svým stra­te­gic­kým part­ne­rem. Bude moci vy­u­žít 70 vy­so­ce zku­še­ných od­bor­ní­ků na ro­bo­ti­ku, zejmé­na v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je a soft­wa­ru. Tato in­ves­ti­ce pod­po­ří URG ve vý­vo­ji dal­ších apli­ka­cí pro pro­jek­ty Co­bi­o­tX, třetí ge­ne­ra­ci ro­bo­tů pro lidi.


Mohlo by vás zajímat: