Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NVIDIA vydává Nsight Graphics 2022.7

Středa, 22 Únor 2023 13:13

Tags: 2022.7 | Nsight Graphics | Nvidia | Vulkan

track-gpu-performance-2308Plně pod­po­ro­vá­ny jsou nyní gra­fic­ké pro­ce­so­ry Ge­For­ce RTX 4070 pro no­te­boo­ky za­lo­že­né na ar­chi­tek­tu­ře NVI­DIA Ada Lo­ve­la­ce (AD106) a Ge­For­ce RTX 4060/4050 pro no­te­boo­ky (AD107). Více in­for­ma­cí o těch­to no­vých špič­ko­vých gra­fic­kých pro­ce­so­rech se do­zví­te zde. Byla při­dá­na plná pod­po­ra roz­ší­ře­ní Vul­kan Video Ex­tensi­on pro ak­ce­le­ro­va­né de­kó­do­vá­ní H.264 a H.265.

Pod­po­ra en­kó­do­vá­ní z pro­vi­zor­ní­ho roz­ší­ře­ní je stále k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím ovla­da­če Vul­kan Beta. Více in­for­ma­cí o tomto roz­ší­ře­ní na­lez­ne­te zde.

V před­cho­zí verzi byl za­sta­ra­lý Range Pro­fi­ler, který bude v bu­dou­cí verzi od­stra­něn. Pro po­kro­či­lé pro­fi­lo­vá­ní a ana­lý­zu na­dá­le po­u­ží­vej­te ná­stroj „GPU Trace Pro­fi­ler“.

Známé problémy

GPU Trace v sys­té­mu Win­dows: Udá­los­ti na ča­so­vé ose se­zna­mu pří­ka­zů se mohou jevit jako ak­tiv­ní po delší dobu, než je je­jich sku­teč­ná doba tr­vá­ní, i když ve sku­teč­nos­ti byla zá­klad­ní hard­wa­ro­vá fron­ta po po­čá­teč­ní část této doby ve stavu če­ká­ní. K tomu do­chá­zí pouze v pří­pa­dě, že je po­vo­le­no plá­no­vá­ní GPU s hard­wa­ro­vou ak­ce­le­ra­cí sys­té­mu Win­dows.

Další po­drob­nos­ti a známé pro­blémy na­lez­ne­te v úpl­ných po­znám­kách k vy­dá­ní.

Pře­hled o Nsi­ght Gra­phics a pří­stup ke zdro­jům na­lez­ne­te na hlav­ní strán­ce Nsi­ght Gra­phics.

NVI­DIA Nsi­ght Gra­phics 2022.7 je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní v rámci pro­gra­mu NVI­DIA Re­gis­te­red De­ve­lo­per Pro­gram.

Download          DokumentaceMohlo by vás zajímat: