Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydává HyperLynx VX.2.13

Čtvrtek, 16 Březen 2023 15:01

Tags: Apps | ECAD | EDM | Hy­per­Ly­nx | Siemens | Simulace | VX.2.13

Siemens HyperLynx VX-2-13-2311Nová verze Hy­per­Ly­nx VX.2.13 při­ná­ší nej­mo­der­něj­ší si­mu­lač­ní funk­ce pro běžné kon­struk­té­ry díky kom­bi­na­ci po­kro­či­lých mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních tech­nik s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py, které uži­va­te­le pro­ve­dou ana­lý­zou krok za kro­kem. K no­vin­kám v této verzi patří nové mož­nos­ti pro návrh a ově­řo­vá­ní sé­ri­o­vé­ho pro­po­je­ní, nové mož­nos­ti v apli­ka­cích Hy­per­Ly­nx, in­te­gra­ce s EDM a nové mož­nos­ti v po­kro­či­lých ře­ši­čích Hy­per­Ly­nx.

Verze VX.2.13 obsahuje:

Nové možnosti pro návrh a ověřování sériových spojů

Pod­po­ra tak­to­va­ných mo­de­lů DDR5 IBIS-AMI, která zvy­šu­je přes­nost ana­lý­zy i re­zer­vy díky zo­hled­ně­ní ko­re­lo­va­né­ho jit­te­ru mezi da­to­vý­mi a stro­bo­sko­pic­ký­mi sig­ná­ly.
Si­mu­la­ce PAM4 s mo­de­ly IBIS-AMI nyní pod­po­ru­jí více uži­va­tel­sky vo­li­tel­ných kri­té­rií pro mě­ře­ní a vy­ka­zo­vá­ní hor­ních, střed­ních a dol­ních cha­rak­te­ris­tik očí.
Zprá­vy o ana­lý­ze shody Ser­Des byly vy­lep­še­ny a za­hr­nu­jí nyní mož­nost zob­ra­zit vy­rov­na­né a ne­vy­rov­na­né kro­ko­vé a pulz­ní ode­zvy přímo v rámci zprá­vy.

Nové možnosti v HyperLynx Apps

Hy­per­Ly­nx Apps mění pra­vi­dla hry v ob­las­ti in­te­gri­ty sig­ná­lu a na­pá­je­ní tím, že zpří­stupňují ana­lý­zu běž­ným in­že­ný­rům. Pro­hlí­žeč desek ploš­ných spojů, který slou­ží ke kon­t­ro­le roz­lo­že­ní a vý­bě­ru sítí pro ana­lý­zu, je nyní mno­hem rych­lej­ší a zvlá­dá mno­hem větší ná­vrhy.

Apli­ka­ce DC Drop nyní zob­ra­zu­je na­pě­tí i od­po­ry mezi body a do­ká­že mo­de­lo­vat prou­dy pro­pa­du spe­ci­fic­ké pro za­ří­ze­ní a vý­vo­dy.

Apli­ka­ce Pulse Re­spon­se nyní pod­po­ru­je kří­žo­vé son­do­vá­ní mezi se­sta­vou a pro­hlí­že­čem PCB, což usnadňuje iden­ti­fi­ka­ci zdro­je po­ten­ci­ál­ní­ho pro­blé­mu.

Integrace s EDM

In­te­gra­ce Hy­per­Ly­nx s EDM byla pod­stat­ně vy­lep­še­na, takže data PCB a si­mu­lač­ní data lze spra­vo­vat od­dě­le­ně, což urych­lu­je a ze­fek­tivňuje pro­ces kon­t­ro­ly a od­hla­šo­vá­ní.

Si­mu­lač­ní data lze nyní od­škr­tá­vat a vklá­dat sa­mo­stat­ně. Si­mu­lač­ní data jsou ozna­če­na při­dru­že­nou verzí DPS, aby byla za­cho­vá­na sle­do­va­tel­nost.

EDM Colla­bo­ra­te umožňuje uži­va­te­lům Hy­per­Ly­nx pu­b­li­ko­vat vý­sled­ky si­mu­la­ce pro kon­t­ro­lu ostat­ní­mi uži­va­te­li bez pří­mé­ho pří­stu­pu k Hy­per­Ly­nx, což zvy­šu­je efek­ti­vi­tu a spo­lu­prá­ci v rámci or­ga­ni­za­ce.

Nové možnosti v pokročilých řešičích HyperLynx

Prů­zkum­ník 3D Hy­per­Ly­nx Advan­ced Sol­vers ob­sa­hu­je vý­znam­ná vy­lep­še­ní ša­b­lon stej­no­směr­ných blo­ko­va­cích kon­den­zá­to­rů a ka­be­lů.

Gra­fic­ké uži­va­tel­ské roz­hra­ní pro dis­tri­buci úloh Hy­per­Ly­nx bylo pře­pra­co­vá­no tak, aby bylo na­sta­ve­ní a spouš­tě­ní dis­tri­bu­o­va­ných ře­še­ní jed­no­duš­ší a rych­lej­ší než kdy dříve.

Vy­lep­še­ní v Hy­per­Ly­nx DRC usnadňují zjiš­ťo­vá­ní a sprá­vu přeslechů mezi jed­not­li­vý­mi ka­ná­ly a zob­ra­ze­ní více sou­vi­se­jí­cích po­ru­še­ní na­jed­nou.

Díky novým funk­cím a vy­lep­še­ním v celé verzi VX.2.13 vám Hy­per­Ly­nx po­mů­že vy­tvá­řet, op­ti­ma­li­zo­vat a ově­řo­vat vaše ná­vrhy rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím.

Stáhněte si verzi HyperLynx VX.2.13 ještě dnes!


Mohlo by vás zajímat: