Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ESI slaví 50 let

Pondělí, 27 Březen 2023 15:06

Tags: 50 let | ESI | Hra | Top Tech

ESI50 Header-2313Vě­dě­li jste, že vůbec první vir­tu­ál­ní crash test v roce 1985 za­ve­dla VW Group a ESI? Nebo, že dnes ESI vede v prv­ním prů­mys­lo­vém me­ta­ver­su s re­cen­ze­mi mon­tá­že vý­rob­ků? A víte, že od svého za­lo­že­ní ve Fran­cii v roce 1973 je dnes ESI pří­tom­na ve více než 18 ze­mích? Za uply­nu­lé půl­sto­le­tí bylo do­sa­že­no to­li­ka úspě­chů, mil­ní­ků a úspě­chů.

A při pří­le­ži­tos­ti oslav pa­de­sá­ti­le­té­ho vý­ro­čí se ESI za­mýš­lí nad ne­u­vě­ři­tel­ným po­kro­kem, kte­ré­ho její zá­kaz­ní­ci a lidé do­sáh­li.

Myslíte si, že znáte ESI?

Za­hraj­te si bez­plat­nou ka­ret­ní hru Top Tech a ob­jev­te nová fakta, otes­tuj­te své zna­los­ti a oživ­te si pří­běh ESI.

ESI hrajte nyni

A zůstaňte naladěni...

V prů­bě­hu to­ho­to spe­ci­ál­ní­ho vý­roč­ní­ho roku bude ESI vy­dá­vat další karty, takže si ne­nech­te ujít další pří­le­ži­tost pře­ko­nat své skóre.Mohlo by vás zajímat: