Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Do středověku v rozšířené realitě s hrou More.is.More

Autor článku: More.is.More   
Úterý, 24 Srpen 2021 22:51

Tags: Hra | Jan Žižka | More.is.More | Rozšířená realita

ar-game-medieval-art-2135České herní stu­dio More.​is.​More při­pra­vu­je k chys­ta­né­mu filmu Žižka od Petra Jákla stře­do­vě­kou hru pro chyt­ré te­le­fo­ny s prvky roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Hráči po celém světě si budou moci vy­zkou­šet cestu vo­je­vůd­ce, který bu­du­je ar­má­du a roz­ši­řu­je tak svůj vliv. Hra, stej­ně jako na­pří­klad Po­ke­mon Go, pře­tvá­ří re­ál­ná místa a mapu ve stře­do­vě­ký svět, kde v roz­ší­ře­né re­a­li­tě mů­že­te bo­jo­vat proti po­tul­ným ry­tí­řům nebo ostat­ním hrá­čům.

Česká re­pub­li­ka po­tvr­zu­je svůj ino­va­tiv­ní po­ten­ci­ál v ob­las­ti vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Stu­dio More.​is.​More, které má novou hru na svě­do­mí, vy­u­ži­lo zna­los­tí v ob­las­ti fil­mo­vých triků a 3D ske­no­vá­ní. Krom his­to­ric­kých zbro­jí na­ske­no­va­li hrady a his­to­ric­ké re­kon­struk­ce budov ze skan­ze­nů. Pro hru bylo na­ske­no­vá­no přes 300 ori­gi­nál­ních kos­tý­mů a stře­do­vě­kých zbro­jí, které byly k vi­dě­ní v celé řadě his­to­ric­kých filmů a po­há­dek.
Mapa ce­lé­ho světa je ve hře pře­ve­de­na do sty­li­zo­va­né stře­do­vě­ké mapy. Tam, kde byste hle­da­li re­stau­ra­ci, možná na­jde­te stře­do­vě­kou krčmu, kde si s míst­ním sed­lá­kem za­hra­je­te hru v kost­ky. Možná ale bu­de­te muset nej­pr­ve po­mo­ci rych­tá­ři s ban­dou lapků, kteří se usa­di­li na ne­da­le­ké zří­ce­ni­ně hradu a te­ro­ri­zu­jí míst­ní pod­da­né. To vše mů­že­te zažít v roz­ší­ře­né re­a­li­tě. Tvůr­ci hry se ne­ta­jí in­spi­ra­cí v úspěš­né hře Po­ke­mon Go.

More.​is.​More po­čí­tá s pře­su­nem do chyt­rých brýlí

Hra by se mohla v bu­douc­nu do­čkat pro­po­je­ní s brý­le­mi pro vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu. Mo­bil­ní te­le­fo­ny zů­sta­nou v kapse nebo na zá­pěs­tí a di­gi­tál­ní svět se pře­su­ne do chyt­rých brýlí, které již brzy uvede na trh Apple, Go­o­gle a Fa­ce­book. Proto se již více než 3 roky More.​is.​More vě­nu­je vy­tvá­ře­ní ob­sa­hu pro toto nové di­gi­tál­ní pro­stře­dí.
More.​is.​More je ne­zá­vis­lé herní stu­dio po­sta­ve­né na ino­va­cích z ob­las­ti fil­mo­vých triků, vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Stu­dio v sou­čas­né době vede tan­dem Marek Kul­kov­ský a Ge­or­ge Pin­ka­va.


Mohlo by vás zajímat: