Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xerox zakládá softwarovou divizi CareAR

Středa, 13 Říjen 2021 22:38

Tags: CareAR | DocuShare | Rozšířená realita | Softwarová divize | Xerox | XMPie

Xerox-Desktop-CareAR-2141Spo­leč­nost Xerox ozná­mi­la vy­tvo­ře­ní Ca­reAR, A Xerox Com­pa­ny, která kon­so­li­du­je Ca­reAR, Inc., Do­cuSha­re a XMPie pod jednu hol­din­go­vou spo­leč­nost s ná­zvem Ca­reAR Hol­dings. Nová plat­for­ma Ca­reAR Ser­vi­ce Ex­pe­ri­en­ce Ma­nage­ment je oce­ně­na na 700 mi­li­o­nů do­la­rů a zís­ká­vá in­ves­ti­ci ve výši 10 mi­li­o­nů do­la­rů od spo­leč­nos­ti Ser­vi­ce­Now, před­ní spo­leč­nos­ti v ob­las­ti ří­ze­ní di­gi­tál­ních slu­žeb.

Spo­leč­nost Ca­reAR po­ve­dou pre­zi­dent a pro­voz­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Xerox Steve Ban­drowc­zak, který roz­ší­ří svou sou­čas­nou roli také o funk­ci před­se­dy před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Ca­reAR, a Sam Waicberg, pů­vod­ní za­kla­da­tel spo­leč­nos­ti Care, Inc., který bude za­stá­vat funk­ci pre­zi­den­ta spo­leč­nos­ti Ca­reAR.

Roz­ší­ře­ná plat­for­ma slu­žeb Ca­reAR, která nyní kom­bi­nu­je sys­tém pro sprá­vu ob­sa­hu Do­cuSha­re, mul­ti­me­di­ál­ní plat­for­mu XMPie a tech­no­lo­gii umělé in­te­li­gen­ce PARC Alto AI od spo­leč­nos­ti Xerox, pod­po­ří pra­cov­ní­ky ser­vis­ních slu­žeb vi­zu­ál­ní­mi ná­stro­ji a pří­stu­pem k datům, která jsou ne­zbyt­ná pro kon­zis­tent­ní po­sky­to­vá­ní vy­so­ce kva­lit­ních slu­žeb kon­co­vým zá­kaz­ní­kům, a zá­ro­veň sníží pro­voz­ní ná­kla­dy a emise skle­ní­ko­vých plynů.

Zá­kla­dem nové plat­for­my Ca­reAR je tech­no­lo­gie roz­ší­ře­né re­a­li­ty, kte­rou spo­leč­nost Xerox zís­ka­la akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Ca­reAR, Inc., ozná­me­né na za­čát­ku to­ho­to roku. Plat­for­mu lze in­te­gro­vat se sys­té­mem Ser­vi­ce­Now Field Ser­vi­ce Ma­nage­ment, což umožňuje ser­vis­ním tech­ni­kům vy­u­ží­vat zna­los­ti zku­še­něj­ších ko­le­gů pro­střed­nic­tvím ži­vých in­struk­cí s asi­s­ten­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty.

Plat­for­ma ří­ze­ní zku­še­nos­tí se služ­ba­mi Ca­reAR je na­vr­že­na tak, aby ji mohlo vy­u­ží­vat ši­ro­ké spek­trum pod­ni­ků bez ohle­du na obor, a bez pro­blé­mu ji lze in­te­gro­vat s plat­for­mou Ser­vi­ce­Now, líd­rem v ob­las­ti di­gi­tál­ních pra­cov­ních po­stu­pů. Ca­reAR tak za­jiš­ťu­je kom­plex­ní pří­stup k plá­no­vá­ní, pra­cov­ním úko­lům a hlá­še­ní in­ci­den­tů a po­sky­tu­je vy­so­ce kva­lit­ní zá­kaz­nic­ké vý­sled­ky a služ­by pro pod­ni­ky na­příč růz­ný­mi od­vět­ví­mi. Tech­no­lo­gie roz­ší­ře­né re­a­li­ty mění eko­sys­tém po­sky­to­vá­ní slu­žeb a řeší klí­čo­vé výzvy v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti a pra­cov­ní síly, včet­ně:

  • Po­sí­le­ní pod­po­ry pra­cov­ní­ků po­mo­cí vi­zu­ál­ních ná­stro­jů a pří­stu­pu k datům, která jsou po­třeb­ná k sou­stav­né­mu po­sky­to­vá­ní vy­so­ce kva­lit­ních slu­žeb pro za­měst­nan­ce ve služ­bách i pro kon­co­vé zá­kaz­ní­ky. Sou­čas­ně po­sky­to­va­te­lům slu­žeb sni­žu­je pro­voz­ní ná­kla­dy a emise skle­ní­ko­vých plynů.
  • Po­mo­ci při hle­dá­ní ta­len­to­va­ných no­váč­ků – pře­de­vším v sou­vis­los­ti s od­cho­dem pra­cov­ní­ků do dů­cho­du. Vzhle­dem k tomu, že sou­čas­ná pra­cov­ní síla stár­ne a od­chá­zí do dů­cho­du, ser­vis­ní or­ga­ni­za­ce se již ne­bu­dou moci spo­lé­hat na od­bor­nou pří­pra­vu za­lo­že­nou na učňov­ském vzdě­lá­vá­ní, které udr­žo­va­lo chod pod­ni­ků po celá de­se­ti­le­tí. Ca­reAR po­mů­že vy­u­žít a op­ti­ma­li­zo­vat čas zku­še­ných za­měst­nan­ců a ne­zku­še­ným pra­cov­ní­kům umož­ní čer­pat ze zna­lost­ní da­ta­bá­ze vy­tvo­ře­nou a spra­vo­va­nou umě­lou in­te­li­gen­cí spo­leč­nos­ti Ca­reAR.
  • Pod­po­ry cílů udr­ži­tel­nos­ti a spo­le­čen­ské od­po­věd­nos­ti za­měst­na­va­te­lů v ob­las­ti slu­žeb. Ca­reAR usnadňuje vy­ko­ná­vá­ní pre­ven­tiv­ních a údrž­bo­vých čin­nos­tí na dálku, takže tech­ni­ci ne­mu­sí tak často vy­jíž­dět do te­ré­nu. Méně vý­jez­dů vede k men­ší­mu počtu pře­jez­dů ná­klad­ních vo­zi­del, čímž se sni­žu­jí emise uh­lí­ku v ser­vis­ních or­ga­ni­za­cích. A lépe in­for­mo­va­ní za­měst­nan­ci při­spí­va­jí k vy­tvá­ře­ní bez­peč­ně­ji pra­cov­ní­ho pro­stře­dí.

Po­rad­ci spo­leč­nos­ti Xerox v sou­vis­los­ti s trans­ak­cí byly spo­leč­nos­ti Mi­zu­ho Secu­ri­ties USA a Will­kie Farr & Gallagher LLP.
Další informace najdete na xerox.com, CareAR.comwww.servicenow.com.


Mohlo by vás zajímat: