Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vertex a Xerox spolupracují na 3D tisku hliníku

Pondělí, 28 Únor 2022 00:32

Tags: 3D tisk | ElemX | Hliník | Kovy | Vertex | Xerox

ElemX Full 02-CC-2209Spo­leč­nos­ti Xerox Elem Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons a Ver­tex Ma­nu­factu­ring – A Prin­ter­Prezz Com­pa­ny ozná­mi­ly do­ho­du o při­dá­ní 3D tis­kár­ny Xerox ElemX do na­bíd­ky Ver­te­xu v Cin­cin­na­ti. Za­há­ji­ly tak spo­lu­prá­ci ve smluv­ních vý­rob­ních služ­bách s vy­u­ži­tím mož­nos­tí Xe­ro­xu v ob­las­ti te­ku­tých kovů. Za­ří­ze­ní ElemX po­u­ží­vá tech­no­lo­gii te­ku­té­ho kovu spo­leč­nos­ti Xerox.

Ta vy­u­ží­vá ce­no­vě vý­hod­ný hli­ní­ko­vý drát a je snad­no im­ple­men­to­va­tel­ná, při­čemž pro pro­voz ne­vy­ža­du­je žádné spe­ci­ál­ní úpra­vy za­ří­ze­ní. Na roz­díl od mnoha ji­ných tech­no­lo­gií 3D tisku z kovu vy­ža­du­je ElemX mi­ni­mál­ní ná­sled­né zpra­co­vá­ní, a proto zkra­cu­je čas na vý­ro­bu dílu. Při­dá­ním stro­je ElemX ke svému stá­va­jí­cí­mu port­fo­liu po­kro­či­lých vý­rob­ních tech­no­lo­gií po­si­lu­je Ver­tex své schop­nos­ti a stává se cen­ným pří­růst­kem do sítě vý­rob­ních part­ne­rů Xerox Elem Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons.

3D tis­kár­na ElemX byla ko­merč­ně před­sta­ve­na v únoru 2021 a za po­sled­ní rok se spo­leč­nost Elem Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons vý­raz­ně roz­rost­la, včet­ně ote­vře­ní Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring Cen­ter of Ex­cellen­ce v Cary, v Se­ver­ní Ka­ro­lí­ně. Tato do­ho­da o smluv­ní vý­ro­bě se spo­leč­nos­tí Ver­tex je pro Xerox dal­ším dů­le­ži­tým mil­ní­kem. Spo­lu­prá­ce s Ver­texem umožňuje di­vi­zi Elem Ad­di­ti­ve šká­lo­vat a pod­po­ro­vat zá­kaz­ní­ky lépe než dosud. Obě or­ga­ni­za­ce spo­ju­jí de­sít­ky let zku­še­nos­tí v ob­las­ti po­kro­či­lé vý­ro­by a nyní mohou spo­leč­ně po­sou­vat hra­ni­ce této tech­no­lo­gie.

ElemX je bez­peč­ná a jed­no­du­chá tech­no­lo­gie 3D tisku kovů, která zvy­šu­je odol­nost do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce pro do­pra­vu, le­tec­tví, obra­nu a prů­mys­lo­vou vý­ro­bu. Až dosud byla schop­nost kon­zis­tent­ní­ho a spo­leh­li­vé­ho 3D tisku hli­ní­ku pro trh vý­zvou. Na roz­díl od ji­ných tech­no­lo­gií 3D tisku kovů, tech­no­lo­gie ElemX ne­pro­du­ku­je ne­bez­peč­ný zbyt­ko­vý ko­vo­vý prach a není třeba po­u­ží­vat osob­ní ochran­né po­můc­ky ani jiná znač­ná bez­peč­nost­ní opat­ře­ní. Sys­tém ElemX je na­vr­žen tak, aby do pro­ce­su do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce vnesl jed­no­du­chost, a je tak ide­ál­ní vol­bou pro tisk ná­hrad­ních dílů, opra­vy a ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu.

ElemX vy­u­ží­vá všech výhod 3D tisku a usnadňuje vý­rob­cům vy­u­ží­vá­ní adi­tiv­ní ko­vo­vé vý­ro­by. Toto je další krok na cestě Xe­ro­xu, který ve spo­lu­prá­ci s part­ne­ry, jako je Ver­tex, plá­nu­je v roce 2022 po­kra­čo­vat v roz­ví­je­ní své vize, jak po­sí­lit odol­nost do­da­va­tel­ských ře­těz­ců.


Mohlo by vás zajímat: