Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson s novou generací technologie chytrých brýlí Moverio

Autor článku: Epson   
Pondělí, 14 Prosinec 2020 22:03

Tags: BT-40 | BT-40S | Chytré brýle | Epson | Hardware | Moverio | Rozšířená realita | Virtuální realita

bt40 std 02 1-2051Firma Epson uvádí na trh svou nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci tech­no­lo­gie roz­ší­ře­né re­a­li­ty (AR) v po­do­bě chyt­rých brýlí Mo­ve­rio. Deset let po před­sta­ve­ní svých zcela prv­ních chyt­rých brýlí, uvádí Epson na trh čtvr­tou ge­ne­ra­ci chyt­rých brýlí s bi­no­ku­lár­ní a prů­svit­nou ob­ra­zov­kou s roz­ší­ře­nou re­a­li­tou Si-OLED. Nová řada Mo­ve­rio, která za­hr­nu­je chyt­ré brýle BT-40 a BT­-40S, na­bí­zí uži­va­te­lům řadu no­vých funk­cí, včet­ně šir­ší­ho zor­né­ho pole, vý­raz­ně vyš­ší­ho HD roz­li­še­ní, vy­so­ké­ho kon­tras­tu, lepší ko­nek­ti­vi­ty a po­ho­dl­něj­ší­ho, při­způ­so­bi­tel­něj­ší­ho de­sig­nu pro snad­né no­še­ní. Jed­not­li­vé mo­de­ly jsou ur­če­né pro od­liš­né cí­lo­vé sku­pi­ny.

Mezi hlav­ní vlast­nos­ti nej­no­věj­ších chyt­rých brýlí od Ep­so­nu patří:

  • vyšší roz­li­še­ní dis­ple­je – Full HD 1080p (1920 x 1080);
  • širší zorné pole o 34 stup­ních – ekvi­va­lent­ní pro­jek­ci 120" ob­ra­zov­ky ze vzdá­le­nos­ti 5 metrů;
  • kon­trast­ní poměr 500 000 : 1 zna­me­ná, že ak­tu­ál­ně ne­vy­u­ží­va­ný pro­stor dis­ple­je se jeví jako sku­teč­ně prů­hled­ný ;
  • nový de­sign slu­chá­tek s po­kro­či­lým roz­lo­že­ním hmot­nos­ti a vo­li­tel­ný­mi pol­štář­ky na nos pro větší kom­fort uži­va­te­le;
  • vy­lep­še­ný es­te­tic­ký de­sign s kon­struk­cí ve stylu kla­sic­kých brýlí a vo­li­tel­ný­mi tma­vý­mi skly;
  • roz­hra­ní USB-C pro při­po­je­ní k ex­ter­ním za­ří­ze­ním;
  • bi­no­ku­lár­ní, prů­svit­ný dis­plej Si-OLED.

Chyt­ré brýle Mo­ve­rio BT-40 – k dis­po­zi­ci od pro­sin­ce 2020

Brýle Mo­ve­rio BT-40 lze pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní USB-C při­po­jit k ši­ro­ké škále kom­pa­ti­bil­ních za­ří­ze­ní, jako jsou chyt­ré te­le­fo­ny, table­ty a no­te­boo­ky. Lze je vy­u­žít jako sekun­dár­ní nebo roz­ší­ře­ný dis­plej, po­dob­ný ex­ter­ní­mu mo­ni­to­ru nebo pro­jek­to­ru pro osob­ní po­u­ži­tí. Brýle Mo­ve­rio BT-40 mají vý­ho­du vel­ké­ho dis­ple­je s vy­so­kým roz­li­še­ním, který si zob­ra­zí pouze daný uži­va­tel. Jsou ide­ál­ní pro uži­va­te­le mimo kan­ce­lář či ve ve­řej­ných pro­sto­rách. Brýle Mo­ve­rio BT-40 po­sky­tu­jí vir­tu­ál­ní pra­cov­ní sta­ni­ci, která se hodí pro ma­nage­ment při­způ­so­bu­jí­cí se mo­der­ní­mu pra­cov­ní­mu stylu a práci z do­mo­va. Další vý­ho­dou je, že brýle na­bí­ze­jí po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky v rámci osob­ní­ho po­u­ži­tí. Díky novým funk­cím pro snad­něj­ší no­še­ní brýle sedí ši­ro­ké škále uži­va­te­lů a lze je snad­no nosit přes di­optric­ké brýle. Do­dá­va­jí s pol­štář­ky na nos, které uži­va­te­lům umož­ní op­ti­mál­ní no­še­ní a je­jich tvar lze upra­vit tak, aby sedly kaž­dé­mu uži­va­te­li.

Chyt­ré brýle Mo­ve­rio BT-40S – k dis­po­zi­ci od února 2021

Brýle Mo­ve­rio BT-40S na­bí­ze­jí mož­nost in­te­li­gent­ní ří­di­cí jed­not­ky s An­dro­i­dem pro in­di­vi­du­ál­ní in­te­gra­cí soft­wa­ru. In­te­li­gent­ní ří­di­cí jed­not­ka Mo­ve­rio je kom­pa­ti­bil­ní se služ­bou Go­o­gle Play a při­způ­so­be­na pro celou řadu ko­merč­ních apli­ka­cí. Brýle dis­po­nu­jí in­te­gro­va­nou do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou, in­di­vi­du­ál­ně při­způ­so­be­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním, roz­ši­ři­tel­nou pa­mě­tí až 2 TB a stup­něm krytí IPx2 pro lepší odol­nost. Ří­di­cí jed­not­ka za­hr­nu­je ve­sta­vě­né při­po­je­ní Wi-Fi, Blu­e­to­o­th, GPS, kom­pas, ak­ce­le­ro­me­tr, gy­ro­skop, ka­me­ru, blesk, mi­k­ro­fon a zvu­ko­vý ko­nek­tor. Ob­sa­hu­je také vy­so­ce vý­kon­nou do­bí­je­cí ba­te­rii za­jiš­ťu­jí­cí až 5 hodin pře­hrá­vá­ní videa. Brýle Mo­ve­rio BT-40S po­mo­hou zejmé­na ne­zá­vis­lým do­da­va­te­lům při vý­vo­ji a vy­lep­šo­vá­ní no­vých a stá­va­jí­cích apli­ka­cí v řadě vy­u­ži­tí, jako je zá­žit­ko­vá pro­jek­ce pro ná­vštěv­ní­ky, ti­tul­ky či vy­u­ži­tí ve sto­ma­to­lo­gii.

Více informací na epson.presspage.com.


Mohlo by vás zajímat: