Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble kupuje Transporeon

Úterý, 11 Duben 2023 23:54

Tags: Akvi­zi­ce | Cloud | Řízení dopravy | Trans­po­re­o­n | Trim­ble

Transporeon-2315Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že do­kon­či­la již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci Trans­po­re­o­nu. Jako před­ní clou­do­vá plat­for­ma pro ří­ze­ní do­pra­vy po­sky­tu­je Trans­po­re­on mo­du­lár­ní apli­ka­ce, které po­há­ně­jí glo­bál­ní síť více než 150 000 do­prav­ců a 1400 ode­sí­la­te­lů a ma­lo­ob­chod­ní­ků s in­te­gro­va­nou sadou nej­lep­ších ná­stro­jů pro zís­ká­vá­ní, plá­no­vá­ní, re­a­li­za­ci, mo­ni­to­ro­vá­ní a vy­rov­ná­ní ve své třídě.

Trim­ble fi­nan­co­va­la trans­ak­ci kom­bi­na­cí již dříve ozná­me­ných fi­nanč­ních pro­střed­ků, včet­ně pri­o­rit­ních dlu­ho­pi­sů, ter­mí­no­va­né­ho úvěru, stá­va­jí­cích úvě­ro­vých rámců a ho­to­vos­ti v po­klad­ně.

Trans­po­re­on bude vy­ka­zo­ván jako sou­část do­prav­ní­ho seg­men­tu Trim­ble.

O Transporeonu

Po­slá­ním Trans­po­re­o­nu, sou­čás­ti Trim­ble, je syn­chro­ni­zo­vat do­pra­vu se svě­tem. Po­há­ní nej­vět­ší glo­bál­ní síť ná­klad­ní do­pra­vy, která za­hr­nu­je více než 1400 ode­sí­la­te­lů a pro­dej­ců a více než 150 tisíc do­prav­ců a po­sky­to­va­te­lů lo­gis­tic­kých slu­žeb. Na plat­for­mě Trans­po­re­o­nu každý den re­a­li­zu­jí více než 110 tisíc pře­prav a re­zer­vu­jí více než 100 tisíc pří­stav­ních schůzek pro na­klád­ku a vy­klád­ku. Během jed­no­ho roku se na této plat­for­mě zpra­cu­je ná­klad v hod­no­tě zhru­ba 55 mi­li­ard eur.

Špič­ko­vá plat­for­ma pro ří­ze­ní pře­pra­vy pro­po­ju­je všech­ny účast­ní­ky do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce. Usnadňuje spo­lu­prá­ci mezi jed­not­li­vý­mi stra­na­mi, po­má­há au­to­ma­ti­zo­vat ma­nu­ál­ní pro­ce­sy a po­sky­tu­je cenné in­for­ma­ce v re­ál­ném čase. Mo­du­lár­ní apli­kač­ní cen­t­ra řeší spe­ci­fic­ké lo­gis­tic­ké výzvy a sa­ha­jí od vy­hle­dá­vá­ní ná­kla­du přes re­a­li­za­ci pře­pra­vy a sprá­vu doků a lo­dě­nic až po audit a plat­by za pře­pra­vu. Da­to­vá cen­t­ra po­sky­tu­jí pře­hled o lo­gis­tic­kých ope­ra­cích, vý­vo­ji trhu a emi­sích uh­lí­ku, vedle za­jiš­tě­ní transpa­rent­nos­ti v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci pro­střed­nic­tvím vi­di­tel­nos­ti. Plat­for­ma fun­gu­je ve všech ze­mě­pis­ných ob­las­tech a ve všech dru­zích do­pra­vy a umožňuje lo­gis­tic­kým týmům pře­sou­vat, řídit a mo­ni­to­ro­vat ná­klad­ní do­pra­vu.

Trans­po­re­on sídlí v ně­mec­kém Ulmu a má 18 po­bo­ček po celém světě s více než 1400 za­měst­nan­ci ve 27 ze­mích.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.transporeon.com.

O Trimble

Trim­ble je spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se prů­mys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, která mění způ­sob, jakým fun­gu­je svět, a to pro­střed­nic­tvím ře­še­ní, která zá­kaz­ní­kům umožňují pro­spe­ro­vat. Klí­čo­vé tech­no­lo­gie v ob­las­ti ur­čo­vá­ní po­lo­hy, mo­de­lo­vá­ní, ko­nek­ti­vi­ty a ana­lý­zy dat pro­po­ju­jí di­gi­tál­ní a fy­zic­ký svět s cílem zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, kva­li­tu, bez­peč­nost, transpa­rent­nost a udr­ži­tel­nost. Trim­ble mění od­vět­ví, jako je ze­mě­děl­ství, sta­veb­nic­tví, ge­o­prosto­ro­vé služ­by a do­pra­va, od úče­lo­vých pro­duk­tů až po ře­še­ní pro celý ži­vot­ní cyk­lus pod­ni­ku.

Další in­for­ma­ce o Trim­ble na­lez­ne­te na ad­re­se www.trimble.com.Mohlo by vás zajímat: