Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sakuu se spojuje kvůli 3D tištěným lithiovým bateriím

Pátek, 21 Duben 2023 14:40

Tags: Baterie | LiCap | Liovix | Livent | NGK | Sakuu | Spolupráce | Zdroje napájení

SakuuLivent-2316Ame­ric­ký star­tup Sakuu po­u­ží­vá pro své po­lo­vo­di­čo­vé 3D tiš­tě­né ba­te­rie nový tisk­nu­tel­ný li­thi­o­vý pří­pra­vek od Li­ven­tu. Sakuu uza­vřel do­ho­du o spo­leč­ném vý­vo­ji (JDA) pro po­u­ži­tí pa­ten­to­va­né tisk­nu­tel­né li­thi­o­vé pre­pa­rá­ty Li­o­vix od Li­ven­tu pro své ba­te­rie Swift­Print. Plat­for­ma Li­o­vix za­hr­nu­je apli­ka­ce pro před­li­tí a vý­ro­bu ko­vo­vých li­thi­o­vých anod.

Li­vent je spe­ci­a­li­zo­va­ný do­da­va­tel che­mi­ká­lií se síd­lem ve Fi­la­del­fii, který pro­vo­zu­je svůj hlav­ní závod na zpra­co­vá­ní li­thia v Bes­se­mer City v Se­ver­ní Ka­ro­lí­ně a další zá­vo­dy na zpra­co­vá­ní li­thia v Ar­gen­ti­ně a Číně. Li­vent má také závod na vý­ro­bu po­ly­mer­ních che­mi­ká­lií v Brom­bo­rou­gh v Mer­sey­si­de ve Spo­je­ném krá­lov­ství.

V únoru Sakuu ozná­mil kon­zis­tent­ní a úspěš­ný 3D tisk plně funkč­ních vy­so­ce vý­kon­ných vzo­ro­va­ných li­thi­um-ko­vo­vých ba­te­rií s po­u­ži­tím li­thi­o­vé­ho slo­že­ní Li­o­vix v anodě, které roz­ší­ři­lo mož­nos­ti vzo­ro­vá­ní vlast­ní­ho 3D tis­ko­vé­ho pro­ce­su Ka­vi­an spo­leč­nos­ti Sakuu.

Sakuu rov­něž uza­vřel smlou­vy s LiCap Tech­no­lo­gies a NGK v Ja­pon­sku ohled­ně ma­te­ri­á­lů pro své ba­te­ri­o­vé člán­ky.


Mohlo by vás zajímat: