Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zvládnutí SPICE simulace v Altium Designeru

Pondělí, 24 Duben 2023 13:26

Tags: Altium | Designer | ECAD | Simulace | SPICE | Webinar

AD-webinar-2317Spo­leč­nost Al­ti­um po­řá­dá ve stře­du 26. dubna od 12:00 do 12:30 živý webi­nář o si­mu­la­cích v Al­ti­um De­signe­ru. Ať už vy­tvá­ří­te nový návrh ob­vo­du, nebo se sna­ží­te zjis­tit, zda ná­hra­da za sou­část­ku, která není na skla­dě, bude správ­ně fun­go­vat ve vašem stá­va­jí­cím ná­vr­hu, si­mu­la­ce může být dů­le­ži­tým ná­stro­jem, který šetří čas.

Zú­čast­ně­te se webi­ná­ře tento měsíc a na vlast­ní oči se pře­svědč­te, jak vám nově ak­tu­a­li­zo­va­ný a vy­lep­še­ný SPICE en­gi­ne v Al­ti­um De­signe­ru může po­mo­ci snad­no ově­řit, že váš ho­to­vý pro­jekt fun­gu­je tak, jak má. Kromě pře­hle­du pra­cov­ní­ho po­stu­pu si­mu­la­ce ob­vo­dů ve sché­ma­tu Al­ti­um De­signe­ru se webi­nář bude za­bý­vat při­dá­vá­ním si­mu­lač­ních mo­de­lů a také zob­ra­zo­vá­ním a ana­lý­zou vý­sled­ků.

Altium registrace-2317


Mohlo by vás zajímat: