Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Plataine aktualizuje řešení plánovače výroby

Úterý, 09 Květen 2023 23:15

Tags: IoT a AI | Plánování | Plataine | Production Scheduler | Výroba

Plataine-products-2319Pla­ta­i­ne, před­ní po­sky­to­va­tel prů­mys­lo­vých op­ti­ma­li­zač­ních ře­še­ní pro po­kro­či­lou vý­ro­bu za­lo­že­ných na IoT a AI, ozna­mu­je nej­no­věj­ší verzi svého ře­še­ní pro plá­no­vá­ní vý­ro­by. Tyto po­kro­či­lé ná­stro­je a al­go­ritmy po­sky­tu­jí vý­rob­cům kom­po­zit­ních dílů dy­na­mic­ký pří­stup k plá­no­vá­ní vý­ro­by, který zo­hledňuje všech­ny re­le­vant­ní prvky včet­ně lid­ské ka­pa­ci­ty, do­stup­nos­ti ná­stro­jů a op­ti­ma­li­za­ce au­to­klá­vů, a au­to­ma­tic­ky ge­ne­ru­je op­ti­ma­li­zo­va­né vý­rob­ní plány.

Plá­no­vač vý­ro­by od Pla­ta­i­ne je in­te­li­gent­ní a in­tu­i­tiv­ní ře­še­ní, které před­sta­vu­je nové po­kro­ky a funk­ce pro další ma­xi­ma­li­za­ci ka­pa­ci­ty při zo­hled­ně­ní lid­ských zdro­jů, ná­stro­jů a ome­ze­ní stro­jů. Schop­nost pra­co­vat s ka­pa­ci­tou zdro­jů je zá­klad­ní funk­cí nové verze Sche­du­le­ru, která sys­té­mu umožňuje vy­tvá­řet op­ti­mál­ní plány při zo­hled­ně­ní do­stup­nos­ti lid­ských a dal­ších vý­rob­ních zdro­jů. S plá­no­va­čem vý­ro­by mohou vý­rob­ci efek­tiv­ně vy­u­ží­vat své pra­cov­ní síly a zá­ro­veň vy­tvá­řet op­ti­ma­li­zo­va­ný a pro­ve­di­tel­ný plán. Funk­ce pod­po­ry ná­stro­jů umo­ž­ňuje vý­rob­cům efek­tiv­ně plá­no­vat a spra­vo­vat své ná­stro­je, formy a zdro­je a za­jis­tit, aby byly vždy v nej­lep­ším stavu a při­pra­ve­né k po­u­ži­tí. Sle­do­vá­ní cyklu údrž­by za­jiš­ťu­je, že ná­stro­je a stro­je jsou řádně udr­žo­vá­ny, což sni­žu­je pro­sto­je a zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu. Nový UX de­sign je uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý a in­tu­i­tiv­ní, což plá­no­va­čům usnad­ňu­je na­vi­ga­ci a efek­tiv­ní po­u­ží­vá­ní sys­té­mu.

Plataine Production Scheduler - new version-2319

Plá­no­vač od Pla­ta­i­ne pře­ko­ná­vá úzká místa ve vý­rob­ním pro­ce­su, jako je do­stup­nost au­to­klá­vu, a na­bí­zí ře­še­ní pro op­ti­ma­li­za­ci vý­ro­by a běhu au­to­klá­vu. Plá­no­vač vý­ro­by ge­ne­ru­je re­por­ty v re­ál­ném čase, které po­sky­tu­jí pře­hled o vý­rob­ním pro­ce­su a umo­ž­ňu­jí vý­rob­cům při­jí­mat roz­hod­nu­tí za­lo­že­ná na da­tech.

Ře­še­ní Pro­ducti­on Sche­du­ler do­ká­že rych­le re­a­go­vat na ne­o­če­ká­va­né udá­los­ti v to­vár­ní hale, jako je zpož­dě­ní vý­ro­by, po­ru­cha stro­je nebo ne­do­sta­tek per­so­ná­lu. Au­to­ma­ti­zo­va­né ře­še­ní může zkrá­tit dobu re­ak­ce na udá­lost ze dnů na mi­nu­ty – plá­no­vač může upra­vit plán, schvá­lit jej s nad­ří­ze­ným a dis­tri­bu­o­vat do vý­rob­ní haly na ně­ko­lik klik­nu­tí myší. To vede k vyšší pro­pust­nos­ti a lepší včas­nos­ti do­dá­vek.Mohlo by vás zajímat: