Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aero expanduje a otevírá nové vývojové centrum v Brně

Středa, 17 Květen 2023 22:32

Tags: AERO | Avionika | Brno | L-39NG | Nová Zbrojovka | Vývojové centrum

L39NG-2320Tra­dič­ní český vý­rob­ce le­ta­del Aero ex­pan­du­je a ote­ví­rá nové vý­vo­jo­vé cen­t­rum v Brně, pro které na­bí­rá za­měst­nan­ce. Cen­t­rum se za­mě­řu­je na vývoj avi­o­nic­kých sys­té­mů a in­ter­ak­tiv­ní­ho roz­hra­ní do­ku­men­ta­ce k cvič­né­mu le­tou­nu L-39NG. Do konce roku 2023 chce Aero do br­něn­ské­ho vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra při­jmout při­bliž­ně 30 za­měst­nan­ců.

Nové vý­vo­jo­vé cen­t­rum Aero bude roz­dě­le­né na dvě hlav­ní kom­pe­tenč­ní ob­las­ti:

  • Jedna sku­pi­na od­bor­ní­ků bude roz­ví­jet avi­o­nic­ké a ko­mu­ni­kač­ní sys­témy le­tou­nu L-39NG. Díky prů­běž­né­mu na­vy­šo­vá­ní no­vých zá­kaz­ní­ků a pro dlou­ho­do­bé roz­ši­řo­vá­ní schop­nos­tí En­géč­ka je roz­voj avi­o­nic­ké­ho sys­té­mu na­pros­to klí­čo­vým pa­ra­me­t­rem, který Aero musí ka­pa­cit­ně po­sí­lit.
  • Druhá sku­pi­na od­bor­ní­ků se za­mě­ří na vy­tvá­ře­ní pod­půr­né a údrž­bo­vé do­ku­men­ta­ce těch­to cvič­ných le­tou­nů. Do­ku­men­ta­ci chce Aero více po­su­nout do in­ter­ak­tiv­ní­ho roz­hra­ní, které bude za­hr­no­vat i vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Cílem je vy­tvo­řit efek­tiv­ní, mo­der­ní a kom­fort­ní plat­for­mu pro ško­le­ní zá­kaz­ní­ků či údrž­bu le­tou­nů.

Cockpit L-39NG front REP

Aero chce za­měst­nat v Brně do konce roku 2023 při­bliž­ně 30 ko­le­gů na se­ni­or­ních i ju­ni­or­ních po­zi­cích. Po­zi­ce jsou ote­vře­né i ab­sol­ven­tům a zá­jem­cům se stře­do­škol­ským vzdě­lá­ním. V ji­ho­mo­rav­ské me­t­ro­po­li Aero dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je s VUT Brno a Uni­ver­zi­tou obra­ny, což byl jeden z dů­vo­dů, proč zvo­li­lo pro vý­vo­jo­vé cen­t­rum právě tuto lo­ka­li­tu. Vidí zde velký po­ten­ci­ál při­lá­kat ta­len­to­va­né spe­ci­a­lis­ty do le­tec­ké­ho od­vět­ví, které má podle Aera v Česku vel­kou bu­douc­nost. Pre­fe­ro­vá­no je mi­ni­mál­ně stře­do­škol­ské tech­nic­ké vzdě­lá­ní. U avi­o­ni­ků je ví­tá­na zna­lost pro­gra­mo­vá­ní a vášeň pro le­tec­tví je nut­nos­tí.

Nova Zbrojovka Budova D1-2320

Vý­vo­jo­vé cen­t­rum Aero nyní v Brně sídlí do­čas­ně v pro­sto­rách Club­co ve Vl­ně­né ulici, za­tím­co se již do­kon­ču­jí mo­der­ní kan­ce­lář­ské pro­sto­ry v his­to­ric­ké bu­do­vě Zbro­jov­ky, kde vzni­ká nová mo­der­ní čtvrť Brna v ná­zvem Nová Zbro­jov­ka. S pře­su­nem do těch­to kom­fort­ních pro­stor Aero po­čí­tá v září. Vý­vo­jo­vé cen­t­rum Aero bude síd­lit v bu­do­vě D1 Nová Zbro­jov­ka v La­za­ret­ní ulici, Brno – Hu­so­vi­ce. Nábor no­vých za­měst­nan­ců pro br­něn­ské cen­t­rum pro­bí­há na webu www.​vyr​abim​elet​adla.​cz.

 


Mohlo by vás zajímat: