Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ČD testují na Moravě lokomotivu Siemens Vectron Dual Mode

Úterý, 13 Červen 2023 11:45

Tags: České dráhy | Siemens | Vectron Dual Mode

IMG 20230613 072746-2324České dráhy dnes a zítra tes­tu­jí mo­der­ní du­ál­ní lo­ko­mo­ti­vu Si­e­mens Vectron Dual Mode, která spo­ju­je vý­ho­dy elek­tric­kých a mo­to­ro­vých lo­ko­mo­tiv. Umožňuje tak pří­mou jízdu vlaků po ne­e­lek­tri­fi­ko­va­ných i elek­tri­fi­ko­va­ných tra­tích bez nut­nos­ti vý­mě­ny lo­ko­mo­ti­vy. Toto ře­še­ní je vý­hod­né pro vlaky, které na své trase pro­jíž­dě­jí ně­ko­li­ka úseky s trakč­ním ve­de­ním a bez něj.

ČD stále pro­vo­zu­je ně­kte­ré rych­lí­ko­vé linky, kde se bez sil­ných mo­to­ro­vých lo­ko­mo­tiv ne­o­be­jde. Musí také po­čí­tat s do­sta­teč­ně vý­kon­ný­mi mo­to­ro­vý­mi lo­ko­mo­ti­va­mi pro pří­pa­dy na­pě­ťo­vých výluk na hlav­ních tra­tích a ko­ri­do­rech. Jed­ním z mož­ných ře­še­ní je po­ří­dit du­ál­ní elek­tric­ko-die­se­lo­vé lo­ko­mo­ti­vy. Pro tes­to­vá­ní byla vy­brá­na trať Brno - Jih­la­va, která je na části ne­dáv­no zdvou­ko­lej­ně­né­ho úseku Brno - Stře­li­ce i elek­tri­fi­ko­vá­na, byť tis­ko­vá zprá­va z tis­ko­vé­ho od­dě­le­ní Čes­kých drah píše o mož­nos­ti otes­to­vat si stroj zatím jen v mo­to­ro­vé trak­ci. S lo­ko­mo­ti­vou Vectron Dual Mode lze ply­nu­le pře­jíž­dět mezi úseky vy­ba­ve­ný­mi trakč­ním ve­de­ním 25 kV či 15 kV i úseky, které na elek­tri­fi­ka­ci či kon­ver­zi te­pr­ve če­ka­jí. Cílem je vy­u­žít efek­tiv­ní pro­voz na elektři­nu všude tam, kde je to možné.

V rámci zkouš­ky vy­rá­ží lo­ko­mo­ti­va Si­e­mens Vectron Dual Mode ve dnech 13. a 14. červ­na v čele cel­kem osmi rych­lí­ků mezi Brnem a Jih­la­vou. Půjde o vlaky R 668 s od­jez­dem z Brna v 7:43. hod, R 661 s od­jez­dem z Jih­la­vy v 10:26 hod., R 662 s od­jez­dem z Brna v 13:44 hod. a R 667 s od­jez­dem z Jih­la­vy v 16:26 hod. Lo­ko­mo­ti­va bude na pří­pře­ži před plá­no­va­ným „brej­lov­cem“ a po­táh­ne soupra­vu o hmot­nos­ti zhru­ba 300 tun. Jízd se účast­ní spe­ci­a­lis­té Čes­kých drah, kteří si ověří v praxi řadu pa­ra­me­t­rů této lo­ko­mo­ti­vy přímo v běž­ném pro­vo­zu, např. vý­kon­nost stro­je, dy­na­mi­ku jízdy atp.
Zkou­še­ná lo­ko­mo­ti­va má ma­xi­mál­ní rych­lost 160 km/h. Je ur­če­na pro elek­tric­kou trak­ci 15 kV 16,7 Hz, kde má výkon na ob­vo­du kol 2 400 kW a na ne­e­lek­tri­fi­ko­va­ných tra­tích v die­se­lo­vém re­ži­mu 2 000 kW. Vý­rob­ce při­pra­vu­je i mo­di­fi­ko­va­nou va­ri­an­tu Vectro­nu Dual Mode, který bude vy­ba­ven pro pro­voz na dvou na­pě­ťo­vých sys­té­mech 15 kV 16,7 Hz a 25 kV 50 Hz s vy­ba­ve­ním pro osob­ní a ná­klad­ní do­pra­vu v Česku, na Slo­ven­sku, v Ně­mec­ku a v Ra­kous­ku. Zá­kaz­ní­ci už ob­jed­na­li 248 lo­ko­mo­tiv z ro­di­ny Vectron Dual Mode pro pro­voz v Ně­mec­ku a Ra­kous­ku.
Po­drob­nos­ti o lo­ko­mo­ti­vách Si­e­mens Dual Mode lze vy­hle­dat na tomto od­ka­zu. kde je k dis­po­zi­ci pře­hled­né sché­ma ře­še­ní lo­ko­mo­ti­vy a leták v čes­kém ja­zy­ce.

Pozn.: Za redakci CAD.cz děkuji tiskovému oddělení, že použilo ve zprávě výraz elektrifikace a ne protlačovanou elektrizaci. KH

 


Mohlo by vás zajímat: