Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První PLC na světě od Modiconu slaví 55 let

Pondělí, 03 Červenec 2023 23:57

Tags: M580 | Modbus | Modicon | PLC | Schneider Electric

SE Richard Morley a spol-2327Ak­tiv­ní akvi­zič­ní stra­te­gie spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric při­nes­la do je­jí­ho port­fo­lia více než 100 zna­ček, je­jichž pro­duk­ty, služ­by a ře­še­ní vy­tvo­ři­ly zá­klad na­bíd­ky ře­še­ní Schne­i­der Elect­ric v ob­las­ti prů­mys­lo­vé­ho a ener­ge­tic­ké­ho ma­nage­men­tu. Patří mezi ně i Mo­di­con, který v le­toš­ním roce slaví 55 let od chví­le, kdy světu před­sta­vil první pro­gra­mo­va­tel­ný au­to­mat na světě – PLC ne­bo­li Pro­gra­m­ma­ble Logic Con­t­roller, a od­star­to­val tak vý­znam­ný po­krok v ob­las­ti prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a ří­ze­ní.

Mo­di­con je již bez­má­la tři­cet let ne­od­mys­li­tel­nou sou­čás­tí sku­pi­ny Schne­i­der Elect­ric a na­bí­zí kom­plex­ní škálu ře­še­ní pro pl­ně­ní po­třeb svých zá­kaz­ní­ků v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce a ří­ze­ní pro­ce­sů. Jeho ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní jsou im­ple­men­to­vá­na v prů­mys­lo­vé i do­prav­ní in­frastruk­tu­ře po celém světě. A letos je tomu právě 55 let, co byl vy­vi­nut vůbec první pro­gra­mo­va­tel­ný au­to­mat na světě (PLC), který se stal sym­bo­lem malé re­vo­lu­ce v ob­las­ti prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a ří­ze­ní.

Modicon 084 jako symbol revoluce v provozu továren a výrobních závodů

SE Modicon 084-2327Psal se rok 1968, když spo­leč­nost Bed­ford As­so­ci­a­tes Group v čele se stroj­ním in­že­ný­rem Ri­char­dem E. Mor­leym zví­tě­zi­la v sou­tě­ži na do­dáv­ku po­čí­ta­čo­vé­ho ří­ze­ní pro vý­rob­ní zá­vo­dy Ge­ne­ral Mo­tors – GM Hyd­ra­ma­tic. Po­ža­dav­kem věhlas­né­ho au­to­mo­bi­lo­vé­ho vý­rob­ce bylo na­hra­dit do té doby hojně vy­u­ží­va­né drá­to­vé re­le­o­vé sys­témy, které však ne­by­ly, co se týká změn ve vý­ro­bě, do­sta­teč­ně pruž­né.
Vý­sled­kem to­ho­to sna­že­ní byl pře­vrat­ný vy­ná­lez: vůbec první pro­gra­mo­va­tel­ný au­to­mat na světě – PLC ne­bo­li Pro­gra­m­ma­ble Logic Con­t­roller, který nesl název „084“ jako 84. pro­jekt spo­leč­nos­ti Bed­ford As­so­ci­a­tes. V GM Mo­tors byl „084“ po­pr­vé na­sa­zen v břez­nu roku 1969 v rámci ří­ze­ní vý­ro­by au­to­ma­tic­kých pře­vo­do­vek po­u­ží­va­ných pro znač­ky Ca­dillac, Che­v­ro­let či Pon­tia, a sla­vil úspěch zejmé­na z těch­to dů­vo­dů: še­t­řil čas, úsilí i ná­kla­dy.

Sku­pi­na kolem Mor­ley­ho se ná­sled­ně za­ča­la in­ten­ziv­ně za­bý­vat vý­vo­jem, vý­ro­bou a ser­vi­sem pro tento pro­dukt, a tak ofi­ci­ál­ně vznik­la spo­leč­nost MO­DI­CON, zkrat­ka ze slov MO­‑dular DI­‑gital CON­‑troller, v češ­ti­ně mo­du­lár­ní sys­tém pro ří­ze­ní pro­ce­sů. Čís­li­ce 84 na konci ozna­če­ní se dále po­u­ží­va­ly jako sy­no­ny­mum pro PLC MO­DI­CON až do ozna­če­ní 984.
Jeden z prv­ních PLC 084, který byl v pro­vo­zu 20 let, je vy­sta­ven v sídle Mo­di­co­nu ve městě North An­do­ver ve státě Massa­chusetts.

Modbus: průmyslová komunikační síť, která dobyla svět

Další z pře­lo­mo­vých ino­va­cí Mo­di­co­nu byl be­ze­spo­ru Mod­bus (zkrat­ka Mo­di­con Bus), první vše­o­bec­ně uzná­va­ný ko­mu­ni­kač­ní pro­to­kol. Vzni­kl v roce 1979 proto, že v apli­ka­cích ří­ze­ní ci­tel­ně chy­bě­la mož­nost pří­mé­ho pro­po­je­ní funk­cí pro­gra­mo­va­tel­ných au­to­ma­tů a ří­di­cích po­čí­ta­čů.
Jeho úspěch před­čil veš­ke­rá oče­ká­vá­ní hned z ně­ko­li­ka dů­vo­dů; kon­struk­té­ři vy­u­ži­li již za­ve­de­né stan­dar­dy ko­mu­ni­ka­cí a – což se uká­za­lo jako stě­žej­ní – ne­pro­po­ji­li Mod­bus s žád­nou pla­ce­nou li­cen­cí. To bylo za­čát­kem jeho do­slo­va glo­bál­ní­ho roz­ší­ře­ní. Každý pro­gra­mo­va­tel­ný au­to­mat Mo­di­con byl navíc od té chví­le vy­ba­vo­ván pří­poj­kou Mod­bus, přes kte­rou se rov­nou pro­gra­mo­val. Nejen pro­gra­mo­vá­ní, ale i pře­nos dat a sprá­vu pro­gra­mů tak bylo možno pro­vá­dět i na velké vzdá­le­nos­ti po te­le­fon­ních lin­kách. V dneš­ní době je Mod­bus po­va­žo­ván za stan­dard v rych­le se roz­ví­je­jí­cí ob­las­ti prů­mys­lo­vých ko­mu­ni­ka­cí.

Modicon a Schneider Electric

Mo­di­con se do sku­pi­ny Schne­i­der Elect­ric za­čle­nil v roce 1995 a spolu s ří­di­cí­mi sys­témy TSX Te­le­me­ca­nique za­há­jil novou etapu dějin au­to­ma­ti­za­ce. Obě pres­tiž­ní znač­ky spolu velmi dobře in­ter­a­go­va­ly, což se stalo zá­ru­kou jak tr­va­lé­ho vý­vo­je no­vých, tak ino­va­ce stá­va­jí­cích ří­di­cích sys­té­mů. Vznik­ly tak řady Mo­di­con Pre­mi­um a Mo­di­con Quan­tum za­mě­ře­né na pro­ces­ní ří­ze­ní. Kon­cep­ce Transpa­rent Ready při­nes­la nový pří­stup k ře­še­ní ko­mu­ni­ka­cí ří­di­cích sys­té­mů a tvor­bě roz­hra­ní mezi člo­vě­kem a stro­jem.

V sou­čas­nos­ti na slav­nou his­to­rii na­va­zu­je na­pří­klad soft­ware EcoStru­xu­re Au­to­mati­on Ex­pert, ote­vře­ný, in­te­ro­pe­ra­bil­ní a pře­nos­ný sys­tém prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce, jehož já­drem je me­zi­ná­rod­ní norma IEC 61499. Vý­ho­da soft­wa­ru EcoStru­xu­re spo­čí­vá také v tom, že jeho hard­ware a soft­ware jsou od­dě­le­ny, díky čemuž je sys­tém agil­ní, jed­no­du­chý a nad­ča­so­vý.
U nás tech­no­lo­gie Mo­di­con od Schne­i­der Elect­ric našly své uplat­ně­ní na­pří­klad v ne­dáv­no ote­vře­ném tram­va­jo­vém tu­ne­lu v br­něn­ské ulici Ža­bo­vře­ská, kde byl in­sta­lo­ván ří­di­cí sys­tém Mo­di­con M580. Ten zde spra­vu­je ří­ze­né vě­trá­ní, osvět­le­ní, tep­lo­tu v tech­nic­kém zá­ze­mí, sys­tém elek­tro­nic­ké a po­žár­ní sig­na­li­za­ce a elek­tro­nic­ké za­bez­pe­čo­va­cí sys­témy, ale i mo­ni­to­ro­vá­ní a ří­ze­ní do­dá­vek elek­tric­ké ener­gie. Po­dob­ná tech­no­lo­gie už roky fun­gu­je i v dal­ších do­prav­ních tu­ne­lech v Brně: Krá­lo­vo­pol­ském a Pi­sá­rec­kém. V prv­ním zmí­ně­ném byly in­sta­lo­vá­ny ří­di­cí sys­témy Mo­di­con Quan­tum a Mo­di­con Pre­mi­um.


Mohlo by vás zajímat: