Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

M4 P&ID FX verze 7.2 pro optimální návrh P&ID

Pondělí, 17 Červenec 2023 17:12

Tags: M4 P&ID FX | Ná­vr­hy | P&ID | Po­tru­bí | Pří­stro­je | v7.2

m4-pid-fx-2329Nová verze 7.2 soft­wa­ru M4 P&ID FX na­bí­zí řadu no­vých funk­cí pro zlep­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů a zvý­še­ní efek­ti­vi­ty ná­vr­hu po­tru­bí a pří­stro­jů (P&ID). Díky dy­na­mic­kým sym­bo­lům, vy­lep­še­né­mu pře­čís­lo­vá­ní, zjed­no­du­še­né sprá­vě ša­b­lon vý­kre­sů a fle­xi­bil­ní­mu při­způ­so­be­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní po­sky­tu­je M4 P&ID FX 7.2 vý­kon­né ře­še­ní pro na­vr­ho­vá­ní P&ID.

Dynamické symboly pro přesnou instrumentaci

S verzí M4 P&ID FX 7.2 mají uži­va­te­lé pří­stup k roz­ší­ře­né knihov­ně dy­na­mic­kých sym­bo­lů, které umo­ž­ňují lepší zná­zor­ně­ní pří­stro­jo­vé­ho vy­ba­ve­ní na P&ID. Dy­na­mic­ké sym­bo­ly se au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bu­jí růz­ným pa­ra­me­t­rům, což usnadňuje vy­tvá­ře­ní a ak­tu­a­li­za­ci di­a­gra­mů. To vede ke zvý­še­ní přes­nos­ti a efek­ti­vi­ty při na­vr­ho­vá­ní a do­ku­men­ta­ci za­ří­ze­ní. Díky za­čle­ně­ní dy­na­mic­kých sym­bo­lů pro pří­stro­jo­vé vy­ba­ve­ní na­bí­zí M4 P&ID FX 7.2 novou úroveň přes­nos­ti a po­drob­nos­ti při na­vr­ho­vá­ní P&ID. Uži­va­te­lé nyní mohou ve svých sché­ma­tech přes­ně zob­ra­zit pří­stro­je, sen­zo­ry a ovlá­dá­ní ven­ti­lů a do­sáh­nout tak více re­a­lis­tič­těj­ší­ho zob­ra­ze­ní sys­té­mu. To uži­va­te­lům umo­ž­ňuje vy­tvá­řet velmi po­drob­né ná­vrhy a efek­tiv­ně­ji spo­lu­pra­co­vat s ostat­ní­mi od­dě­le­ní­mi.

Vylepšené přečíslování pro konzistentní dokumentaci

Vy­lep­še­ná mož­nost pře­čís­lo­vá­ní v M4 P&ID FX 7.2 zjed­no­du­šu­je sprá­vu a ak­tu­a­li­za­ci P&ID. Uži­va­te­lé mohou rych­le a snad­no pře­čís­lo­vat sym­bo­ly a čáry, aniž by byla na­ru­še­na kon­zis­ten­ce a je­di­neč­nost do­ku­men­ta­ce. To šetří cenný čas při vy­tvá­ře­ní a ak­tu­a­li­za­ci P&ID a za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­ní čís­lo­vá­ní v celém pro­jek­tu. Kon­flik­ty a ne­srov­na­los­ti v čís­lo­vá­ní jsou mi­nu­los­tí.

Zjednodušená správa šablon výkresů a přizpůsobení uživatelského rozhraní

S verzí M4 P&ID FX 7.2 mohou uži­va­te­lé ještě lépe spra­vo­vat a při­způ­so­bo­vat své ša­b­lo­ny vý­kre­sů. Soft­ware po­sky­tu­je snad­no po­u­ži­tel­né roz­hra­ní pro vy­tvá­ře­ní a or­ga­ni­za­ci ša­b­lon pro různé pro­jek­ty a po­ža­dav­ky. Kromě toho bylo dále vy­lep­še­no při­způ­so­be­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, aby vy­ho­vo­va­lo in­di­vi­du­ál­ním po­tře­bám uži­va­te­lů. To umožňuje ještě efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní pro­stře­dí a zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu při na­vr­ho­vá­ní P&ID. Zjed­no­du­še­ná sprá­va ša­b­lon vý­kre­sů umožňuje nyní uži­va­te­lům vy­tvá­řet a or­ga­ni­zo­vat ša­b­lo­ny pro různé pro­jek­ty. To usnad­ňuje opa­ko­va­né po­u­ži­tí ša­b­lon a při­spí­vá ke stan­dar­di­za­ci P&ID do­ku­men­ta­ce.

Jednoduše stáhněte a spusťte návrh P&ID

Nyní je k dis­po­zi­ci M4 P&ID FX verze 7.2. Zá­kaz­ní­ci mohou vy­u­ží­vat nové funk­ce a vy­lep­še­ní pro op­ti­ma­li­za­ci svých P&ID ná­vrhů. CAD Schroer po­sky­tu­je bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi soft­wa­ru, která uži­va­te­lům umožňuje pře­svěd­čit se o jeho vý­ho­dách. Pro rych­lý start jsou k dis­po­zi­ci roz­sáh­lé vi­deo­ná­vo­dy. A aby zá­kaz­ní­ci CAD Schroeru mohli na­pl­no vy­u­žít po­ten­ci­ál soft­wa­ru, po­sky­tu­je jim spo­leč­nost i na­dá­le pr­votříd­ní pod­po­ru a ško­le­ní na míru. Nové funk­ce verze 7.2 dě­la­jí z M4 P&ID FX ještě lepší soft­ware pro ještě lepší P&ID návrh.

Další informace a vyzkoušení M4 P&ID FX >>

(Vyplňte for­mu­lář na tomto od­ka­zu a bude vám za­slán e­‑mail se všemi in­for­ma­ce­mi, které po­tře­bu­je­te k za­há­je­ní práce (odkaz ke sta­že­ní, vi­deo­ná­vo­dy a do­ku­men­ta­ce). Po sta­že­ní soft­wa­ru vám budou za­slá­ny další in­for­ma­ce, do­ku­men­ty a od­ka­zy, které vám po­mo­hou při zku­šeb­ním pro­vo­zu.)

 


Mohlo by vás zajímat: