Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Netskope představuje SkopeAI

Čtvrtek, 27 Červenec 2023 10:56

Tags: AI/ML | Netskope | SASE | SkopeAI | Strojové učení | Umělá inteligence

Netskope-colored-waving-wireframe-2330Net­sko­pe, za­bý­va­jí­cí se ob­las­tí Secu­re Ac­cess Ser­vi­ce Edge (SASE), ozná­mil nové na­bíd­ky ře­še­ní Sko­pe­AI, sady ino­va­cí Net­sko­pe v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení (AI/ML), které jsou k dis­po­zi­ci v celém port­fo­liu Net­sko­pe. Funk­ce Sko­pe­AI vy­u­ží­va­jí AI/ML k za­jiš­tě­ní mo­der­ní ochra­ny dat a obra­ny proti ky­ber­ne­tic­kým hroz­bám, pře­ko­ná­va­jí ome­ze­ní běž­ných bez­peč­nost­ních tech­no­lo­gií a po­sky­tu­jí ochra­nu po­mo­cí rych­lých AI tech­nik, které v pro­duk­tech ji­ných do­da­va­te­lů SASE ne­na­jde­te.

Úloha ino­va­cí AI/ML při zlep­šo­vá­ní ochra­ny dat a obra­ny proti hroz­bám je na­lé­ha­vá a všu­dypří­tom­ná. Podle prognóz IDC bude téměř 80 % z od­ha­do­va­ných 175 zetta­by­tů dat do roku 2025 ne­struk­tu­ro­va­ných, což zna­me­ná, že data budou mít po­do­bu na­pří­klad sním­ků ob­ra­zov­ky, ge­ne­ra­tiv­ních výzev apli­ka­cí AI, zpráv v apli­ka­cích pro spo­lu­prá­ci a mnoha dal­ších, které star­ší ná­stro­je ochra­ny ne­do­ká­žou do­sta­teč­ně iden­ti­fi­ko­vat nebo ana­ly­zo­vat, natož chrá­nit.

Sou­čas­ně s ne­u­stá­lým při­jí­má­ním před­pi­sů o do­dr­žo­vá­ní ochra­ny osob­ních údajů je ochra­na cit­li­vých údajů pro kaž­dou firmu ne­od­dis­ku­to­va­tel­ná, a to i přes­to, že pod­ni­ky po celém světě také čelí zá­sad­ním otáz­kám efek­tiv­ní­ho vy­u­ží­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce a zá­ro­veň ochra­ny před je­jí­mi ne­bez­pe­čí­mi. Podle údajů z nej­no­věj­ší zprá­vy Cloud & Thre­at Re­port od Net­sko­pe Thre­at Labs vy­u­ží­vá­ní ge­ne­ra­tiv­ních apli­ka­cí AI v pod­ni­cích rych­le roste – za po­sled­ních ně­ko­lik mě­sí­ců o 22,5 % – při­čemž or­ga­ni­za­ce s 10 000 a více uži­va­te­li při­stu­pu­jí k nejmé­ně pěti ge­ne­ra­tiv­ním apli­ka­cím AI denně. Mezi tě­mi­to uži­va­te­li je zdro­jo­vý kód nej­ob­lí­be­něj­ší ge­ne­ra­tiv­ní apli­ka­ce AI, Chat­GPT, zve­řejňován v míře 158 in­ci­den­tů mě­síč­ně.

Vstupte do SkopeAI

Ino­va­ce Sko­pe­AI v jed­not­né plat­for­mě Net­sko­pe SASE vy­u­ží­va­jí AI/ML ke sko­ko­vé­mu pře­ko­ná­ní tra­dič­ní­ho za­bez­pe­če­ní, chrá­ní pod­ni­ky před hroz­ba­mi ge­ne­ro­va­ný­mi AI a ztrá­tou dat v dů­sled­ku zne­u­ži­tí Chat­GPT a dal­ších po­pu­lár­ních ge­ne­ra­tiv­ních ná­stro­jů AI a při­ná­še­jí tech­ni­ky ochra­ny dat a obra­ny před hroz­ba­mi do mo­der­ní doby s ne­bý­va­lou rych­los­tí a jed­no­du­chos­tí.

Ino­va­ce Sko­pe­AI jsou zá­kaz­ní­kům k dis­po­zi­ci již dnes v po­do­bě jed­not­ných na­bí­dek ře­še­ní od Net­sko­pe a jeho ce­lo­svě­to­vé sítě ob­chod­ních part­ne­rů. Nová vy­lep­še­ní a ba­líč­ky ře­še­ní Sko­pe­AI budou prů­běž­ně uvol­ňo­vány.

 


Mohlo by vás zajímat: