Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová funkce v 3D metrologickém softwaru Verisurfu

Pondělí, 07 Srpen 2023 16:45

Tags: Alignment | Kvalita | Metrologie | RPS | Systém referenčních bodů | Verisurf | Zarovnání

Verisurf RPS Alignment-2332Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je při­dá­ní nové funk­ce RPS (Re­fe­ren­ce Point Sys­tem) Alig­n­ment do svého 3D me­t­ro­lo­gic­ké­ho soft­wa­ru. Tato nová funk­ce za­rov­ná­vá­ní byla po­ža­dav­kem zá­kaz­ní­ků Ve­ri­sur­fu a je ne­zbyt­ná pro vý­rob­ce au­to­mo­bi­lů k za­jiš­tě­ní přes­né­ho za­rov­ná­ní v prů­bě­hu ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su.

S novou funk­cí Ve­ri­surf RPS Alig­n­ment je se­řa­ze­ní dílů do CAD po­mo­cí de­fi­no­va­ných re­fe­renč­ních bodů rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší než kdy dříve.

Ve­ri­surf RPS Alig­n­ment bez­pro­blé­mo­vě pro­po­ju­je mě­ře­ní s de­fi­no­va­ný­mi re­fe­renč­ní­mi body s přes­nou kon­t­ro­lou, čímž ze­fek­tivňuje pra­cov­ní po­stup ově­řo­vá­ní kva­li­ty.

Za­rov­ná­vá­ní RPS hraje klí­čo­vou roli v prů­mys­lo­vých od­vět­vích, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, li­so­vá­ní, le­tec­ké mo­to­ry a vý­ro­ba ener­gie, kde za­jiš­ťu­je přes­né vy­rov­ná­ní bodů a prvků na růz­ných ty­pech dílů podle de­fi­no­va­ných re­fe­renč­ních bodů. Ve­ri­surf RPS Alig­n­ment spo­ju­je v rámci soft­wa­ru vý­kon­né funk­ce Auto Align a Fe­a­tu­re Align.

Ve­ri­surf RPS Alig­n­ment umo­ž­ňuje uži­va­te­lům bez ná­ma­hy za­rov­ná­vat díly po­mo­cí mě­ře­ných bodů, prvků a po­vr­cho­vých bodů. Tato vše­stran­nost při­spí­vá k snad­nému za­rov­ná­ní prak­tic­ky podle ja­ké­ho­ko­li vzo­ro­vé­ho sché­ma­tu, což usnad­ňu­je efek­tiv­ní plá­no­vá­ní a pro­vá­dě­ní po­stu­pů za­rov­ná­vá­ní a zá­ro­veň sni­žu­je počet chyb a zvy­šu­je cel­ko­vou efek­ti­vi­tu.

Ve­ri­surf je je­di­ný soft­ware pro mě­ře­ní, re­verz­ní in­že­nýr­ství a kon­t­ro­lu po­sta­ve­ný na pl­no­hod­not­né 3D CAD/CAM plat­for­mě s in­te­li­gent­ní de­fi­ni­cí na zá­kla­dě mo­de­lu (MBD). To za­jiš­ťu­je in­te­gri­tu dat a umo­ž­ňuje uži­va­te­lům pro­vá­dět me­t­ro­lo­gic­ké pra­cov­ní po­stu­py v bez­pro­blé­mo­vém CAD pro­stře­dí při za­cho­vá­ní di­gi­tál­ní kon­ti­nu­i­ty za­lo­že­né na mo­de­lu. Soft­ware Ve­ri­surf je kom­pa­ti­bil­ní se všemi for­má­ty CAD sou­bo­rů a Ve­ri­surf De­vi­ce In­ter­fa­ce (VDI) ko­mu­ni­ku­je se všemi 3D mě­ři­cí­mi za­ří­ze­ní­mi a za­jiš­ťu­je je­jich uni­ver­zál­ní kom­pa­ti­bi­li­tu. Mo­du­lár­ní kon­struk­ce soft­wa­ru Ve­ri­surf umo­ž­ňuje uži­va­te­lům rych­le pře­chá­zet od re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství přes kon­t­ro­lu až po kon­struk­ci ná­stro­jů a efek­tiv­ně za­chy­co­vat a zpra­co­vá­vat na­mě­ře­ná data pro všech­ny 3D me­t­ro­lo­gic­ké apli­ka­ce s opa­ko­va­tel­nou kon­t­ro­lou pro­ce­sů v rámci ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pod­ni­ku.

 


Mohlo by vás zajímat: