Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CERATIZIT kupuje Changzhou CW Toolmaker

Středa, 16 Srpen 2023 10:55

Tags: Akvizice | CERATIZIT | Chan­g­zhou CW Tool­ma­ker | Karbidy | Nástroje | Obrábění | Strojírenství

PRESS acquisition of Changzhou CW Toolmaker Inc-2333Tcha­jwan­ský CB­‑Ce­ra­ti­zit, spo­leč­ný pod­nik stej­no­jmen­né spo­leč­nos­ti, která je sou­čás­tí Plan­see Group, zís­kal 70 % všech akcií Chan­g­zhou CW Tool­ma­ker. Tato sou­kro­má spo­leč­nost se síd­lem v čín­ském Chang­zhou se spe­ci­a­li­zu­je na kon­struk­ci, vý­ro­bu a pro­dej řez­ných ná­stro­jů z kar­bi­du wolfra­mu pro elek­tro­nic­ký prů­my­sl a různá prů­mys­lo­vá od­vět­ví, včet­ně le­tec­tví, že­lez­nic a vý­ro­by forem a li­so­va­del.

Ce­ra­ti­zit je spe­ci­a­lis­tou na vý­ji­meč­ná ře­še­ní tvr­dých ma­te­ri­á­lů pro ob­rá­bě­ní a ochra­nu proti opo­tře­be­ní. To se mimo jiné týká i spo­leč­nos­ti Vo­xel­Mat­ters, pro­to­že ta na­bí­zí také vy­so­ce spe­ci­a­li­zo­va­né služ­by 3D tisku pro své třídy ce­men­to­va­né­ho kar­bi­du.

Hlav­ní čin­nos­tí této sou­kro­mé spo­leč­nos­ti se síd­lem v lu­cem­bur­ském Ma­me­ru je vývoj a vý­ro­ba vy­so­ce spe­ci­a­li­zo­va­ných řez­ných ná­stro­jů, vy­mě­ni­tel­ných desti­ček, tyčí z tvr­dých ma­te­ri­á­lů a opo­tře­bi­tel­ných dílů. Je svě­to­vou jed­nič­kou na trhu v růz­ných seg­men­tech po­u­ži­tí a úspěš­ně vy­vi­nu­la nové třídy kar­bi­dů, cer­me­tů a ke­ra­mi­ky, na­pří­klad pro zpra­co­vá­ní dřeva a ka­me­ne.

Akvi­zi­ce Chang­zhou CW Tool­ma­ker je dů­le­ži­tou sou­čás­tí stra­te­gie růstu CB­‑Ce­ra­ti­zi­tu v Asii, který chce po­sí­lit svou po­zi­ci v ob­las­ti vý­ro­by řez­ných ná­stro­jů z tvr­do­ko­vu v Číně a v asij­sko­‑pa­ci­fic­kém re­gi­o­nu.

Zku­še­nos­ti čín­ské spo­leč­nos­ti na­bí­ze­jí také mož­nost vstu­pu na nové trhy. Pro úspěch je klí­čo­vé roz­ší­ře­ní port­fo­lia Ce­ra­ti­zi­tu o ře­še­ní pro ob­rá­bě­ní elek­tro­nic­kých sou­čás­tek v sek­to­ru 3C (po­čí­ta­če, ko­mu­ni­ka­ce a spo­třeb­ní elek­tro­ni­ka). Mož­nos­tí vy­u­ží­vat vy­so­ce kva­lit­ní vý­rob­ní tech­no­lo­gie a roz­sáh­lé vý­rob­ní ka­pa­ci­ty obou spo­leč­nos­tí se na­bí­zí zá­kaz­ní­kům vý­znam­ná při­da­ná hod­no­ta v celém hod­no­to­vém ře­těz­ci.

 


Mohlo by vás zajímat: