Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Capital vydán ve verzi 2308

Pátek, 01 Září 2023 15:23

Tags: Capital | Digital Industries Software | Siemens | Xcelerator

capital-2335Již dva­cá­tý rok po sobě byla ozná­me­na nová hlav­ní verze soft­wa­ru Ca­pi­tal plná no­vých funk­cí, vy­lep­še­ní snad­né­ho po­u­ží­vá­ní a in­te­grač­ních vy­lep­še­ní. Ve verzi 2308, která je nyní k dis­po­zi­ci zá­kaz­ní­kům, bylo im­ple­men­to­vá­no více než 85 no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, které při­ná­še­jí větší au­to­ma­ti­za­ci, in­te­gra­ci a ote­vře­nost, po­dí­vej­te se na video dále v této zprá­vě, které vám je při­blí­ží.

Ca­pi­tal je nyní sou­čás­tí Si­e­mens Xce­le­ra­to­ru, nej­kom­plex­něj­ší­ho a nej­in­te­gro­va­něj­ší­ho port­fo­lia in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru, slu­žeb a plat­for­my pro vývoj apli­ka­cí na světě. Má tak je­di­neč­nou po­zi­ci pro urych­le­ní vý­vo­je E/E sys­té­mů, které od­li­šu­jí nej­so­fis­ti­ko­va­něj­ší pro­duk­ty na světě.

Capital software

Chce­te­‑li se do­zvě­dět více, do­ku­men­ta­ce k verzi a řada videí s funk­ce­mi če­ka­jí na stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ky v Cen­t­ru pod­po­ry (vy­ža­do­vá­no při­hlá­še­ní) nebo mů­že­te kon­tak­to­vat Si­e­mens DIS.

Si­e­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware se snaží do­dá­vat tech­no­lo­gie a služ­by, které jeho zá­kaz­ní­kům po­mo­hou rych­le a hos­po­dár­ně na­vr­ho­vat a vy­rá­bět vý­rob­ky zítř­ka již dnes.

 


Mohlo by vás zajímat: