Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Letadlo Sparker a projekce hologramů na MSV od VUT

Středa, 11 Říjen 2023 17:14

Tags: CEITEC | FEKT | FSI | Letecký ústav | Sparker | VUT | VUTIUM

VUT Utlralight Sparker-2341Cel­kem dva­cet ex­po­ná­tů před­sta­vuje Vy­so­ké učení tech­nic­ké v Brně (VUT) na le­toš­ním Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu, který se začal 10. října. Ta­há­kem ex­po­zi­ce je na­pří­klad ul­tra­leh­ké le­ta­dlo Spar­ker, na kte­rém se po­dí­le­li vý­vo­já­ři z Fa­kul­ty stroj­ní­ho in­že­nýr­ství (FSI). Vý­zkum­ní­ci z Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a ko­mu­ni­kač­ních tech­no­lo­gií (FEKT) na­bíd­nou nový po­stup pro iden­ti­fi­ka­ci závad prů­mys­lo­vých vý­rob­ků nebo tes­to­va­cí po­ly­gon pro tré­nink v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti.

CE­I­TEC VUT chce za­ujmout ho­lo­gra­fic­kým pro­jek­to­rem s ne­tra­dič­ním zob­ra­ze­ním dat z La­bo­ra­to­ře rent­ge­no­vé po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie. Na­kla­da­tel­ství VU­TI­UM před­sta­vuje nový pře­klad svě­tozná­mé učeb­ni­ce kon­stru­o­vá­ní, který vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s vědci z FSI. Ex­po­zi­ce VUT je v pa­vi­lo­nu A1 pod čís­lem 016.

Bez­po­chy­by nej­vý­raz­něj­ším ex­po­ná­tem na le­toš­ním stán­ku VUT je mod­ro­bí­lé le­ta­dlo ka­te­go­rie ul­tra­li­ght. Kon­krét­ně se jedná o typ Spar­ker od tu­zem­ské­ho vý­rob­ce TL­‑Ultralight. Na vý­vo­ji le­tou­nu se po­dí­le­li od­bor­ní­ci z Le­tec­ké­ho ústa­vu FSI. Za­jiš­ťo­va­li z dr­ti­vé vět­ši­ny vý­po­čet­ní část, veš­ke­ré te­o­re­tic­ké pod­kla­dy, ana­lý­zy a pre­dik­ce vý­ko­nu. Úko­lem byly také veš­ke­ré pev­nost­ní zkouš­ky, které jsou po­tře­ba pro cer­ti­fi­ka­ci le­tou­nu. Ty pro­bí­ha­ly ve zku­šeb­ně le­tec­ké tech­ni­ky, která je pro tento typ testů plně cer­ti­fi­ko­va­ná.
Vývoj no­vé­ho le­ta­dla není pří­le­ži­tos­tí jen pro vědce, ale i pro stu­den­ty, pro­to­že VUT se snaží své stu­den­ty do po­dob­ných pro­jek­tů vždy za­po­jit. Na­pří­klad v rámci před­mě­tu, který se jme­nu­je „Zkou­še­ní le­ta­del“, mohli stu­den­ti na­vrh­nout zkouš­ku vo­do­rov­ných ocas­ních ploch. To za­hr­no­va­lo de­fi­ni­ci řezů, ve kte­rých bude kon­struk­ce za­tě­žo­vá­na a ná­sled­ně zkouš­ku i sami pro­ved­li, sa­mo­zřej­mě pod do­hle­dem od­bor­ní­ka z řad pe­da­go­gů.

Pro Le­tec­ký ústav a firmu TL­‑Ul­tra­li­ght se jed­na­lo o po­kra­čo­vá­ní mno­ha­le­té spo­lu­prá­ce v ob­las­ti vý­vo­je a vý­zku­mu nej­mo­der­něj­ších le­tou­nů. Pří­kla­dem je le­ta­dlo Stre­am Turbo, které má im­ple­men­to­va­nou vy­so­ce vý­kon­nou tut­bo­vr­tu­lo­vou po­hon­nou jed­not­ku z Velké Bí­te­še, s níž má le­toun na­pros­to vý­ji­meč­né le­to­vé vý­ko­ny při za­cho­vá­ní vy­so­ké bez­peč­nos­ti.
Vy­sta­vo­va­ný le­toun Spar­ker je jed­ním z prv­ních v Česku, který byl přímo na­vr­ho­ván na nové před­pi­sy dané ka­te­go­rie, které zvý­ši­ly vzle­to­vou hmot­nost ul­tra­leh­kých le­ta­del z dří­věj­ších 450 ki­lo­gra­mů na 600 kilo. Díky tomu vzni­kl le­toun s vy­so­kým stup­něm vy­ba­ve­nos­ti, va­ri­a­bi­li­ty a kom­for­tem ces­to­vá­ní na dlou­hých tra­tích. Le­toun už je v pro­de­ji, firma dosud pro­da­la kolem de­se­ti kusů zá­kaz­ní­kům z Ev­ro­py i USA.

Stroj­ní in­že­nýr­ství, to nejsou jen le­ta­dla, ale i knihy. VU­TI­UM, aka­de­mic­ké na­kla­da­tel­ství VUT, při­ná­ší na český kniž­ní trh uni­kát­ní no­vin­ku – Shi­gley­ho kon­stru­o­vá­ní stroj­ních sou­čás­tí – ob­sa­ho­vě a me­to­dic­ky vý­ji­meč­ně pro­pra­co­va­nou učeb­ni­cí ur­če­nou pro stu­den­ty stroj­ních fa­kult vy­so­kých škol, ale také uži­teč­nou a cen­nou po­můc­kou pro kaž­do­den­ní in­že­nýr­skou praxi. Již více než še­de­sát let ce­lo­svě­to­vě uzná­va­nou a dosud ne­pře­ko­na­nou učeb­ni­ci kon­stru­o­vá­ní v roce 2010 po­pr­vé pře­lo­žil a pro české pro­stře­dí upra­vil tým od­bor­ní­ků pod ve­de­ním Mar­ti­na Hart­la z Ústa­vu kon­stru­o­vá­ní FSI. Na­kla­da­tel­ství VU­TI­UM nyní při­ná­ší 1. český pře­klad při­pra­ve­ný podle 10. vy­dá­ní. Během ve­letr­hu bude možné knihu za­kou­pit přímo na stán­ku VUT za zvý­hod­ně­nou cenu 1900 Kč.

FEKT na stro­jí­ren­ském ve­letr­hu před­sta­vu­je dva ex­po­ná­ty. Na stán­ku VUT na­bí­zí tech­no­lo­gii hlu­bo­kých neu­ro­no­vých sítí, která, i když se učí jen na vzor­cích bez de­fek­tů, umí spo­leh­li­vě iden­ti­fi­ko­vat zá­va­dy prů­mys­lo­vých vý­rob­ků. Tech­no­lo­gie vy­u­ží­vá práce umě­lých neu­ro­no­vých sítí, do je­jichž tré­nin­ku byly za­hr­nu­ty sto­chas­tic­ké, tj. ná­hod­né prvky. Uve­de­ná tech­no­lo­gie vznik­la ve spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi Ko­ni­ca Mi­nol­ta a NC LINE.

Dal­ším ex­po­ná­tem je Ky­ber­ne­tic­ká aréna BUTCA (butca.​vut.​cz) v rámci stán­ku České ná­rod­ní ex­po­zi­ce v pa­vi­lo­nu P. Vědci z FEKT vy­vi­nu­li ško­lí­cí plat­for­mu, která na­bí­zí tré­nink a vzdě­lá­vá­ní hrou v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, snad­nou ovla­da­tel­nost a pro­po­je­ní s re­ál­ný­mi prů­mys­lo­vý­mi za­ří­ze­ní­mi a prvky kri­tic­ké in­frastruk­tu­ry. Ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu si tak mohou vy­zkou­šet obra­nu před ky­ber­ne­tic­kým úto­kem, a to na tes­to­va­cím po­ly­go­nu v po­do­bě čis­tič­ky od­pad­ních vod.

Pro­jek­ci ho­lo­gra­mů na­jdou ná­vštěv­ní­ci ex­po­zi­ce díky CEI­TEC VUT. Ho­lo­gra­fic­ký pro­jek­tor jim umož­ní na­hléd­nout do nitra 3D ob­jek­tů, které po­chá­ze­jí z dat La­bo­ra­to­ře rent­ge­no­vé po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie (CTLAB). Jak její název na­po­ví­dá, la­bo­ra­toř se za­mě­řu­je na vy­u­ži­tí tech­no­lo­gie rent­ge­no­vé po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie (CT), a to k ne­de­struk­tiv­ní ana­lý­ze vý­rob­ků. Tato me­to­da je je­di­nou mož­nos­tí, jak bez po­ško­ze­ní kon­t­ro­lo­vat vnitř­ní struk­tu­ry vý­rob­ků, je­jich ne­těs­nos­ti, de­fek­ty či po­ro­zi­tu. La­bo­ra­toř je akre­di­to­vá­na (ISO 17025) a může po­sky­to­vat vý­stu­py v sou­la­du s růz­ný­mi prů­mys­lo­vý­mi stan­dar­dy. Tech­no­lo­gie umožňuje do­sáh­nout roz­li­še­ní od sto­vek mi­k­ro­nů, do sto­vek na­no­me­t­rů.

 


Mohlo by vás zajímat: