Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys spolupracuje se Sony Semiconductor

Pátek, 10 Listopad 2023 12:56

Tags: ADAS | ANSYS | Automobilový průmysl | Ob­ra­zo­vé sní­ma­če | Si­mu­la­ce | Sony

ansys-sony-semiconductors-speos-autonomous-abstract-2345Ansys spo­lu­pra­cu­je se Sony Se­mi­con­duc­tor So­lu­ti­ons (Sony) na vy­lep­še­ní si­mu­la­ce vy­so­ce věr­ných ob­ra­zo­vých sní­ma­čů a funk­cí za­lo­že­ných na ka­me­rách v au­to­mo­bi­lo­vých apli­ka­cích nové ge­ne­ra­ce, včet­ně AV a ADAS. Ansys Speos se nyní může bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­vat s mo­de­ly sní­ma­čů od Sony a ze­fek­tiv­nit tak vývoj a va­li­da­ci díky přes­něj­ší­mu mo­de­lo­vá­ní.

Sní­ma­če ob­ra­zu v au­to­mo­bi­lech se musí ne­u­stá­le vy­ví­jet, aby po­sky­to­va­ly bez­peč­něj­ší a funkč­něj­ší funk­ce ADAS. Pro spl­ně­ní této po­ptáv­ky vy­vi­nul Ansys nové soft­wa­ro­vé roz­hra­ní kom­pa­ti­bil­ní s mo­de­ly sní­ma­čů Sony, které vy­chá­ze­jí z vnitř­ní ar­chi­tek­tu­ry ob­ra­zo­vých sní­ma­čů po­u­ží­va­ných v ka­me­ro­vých sys­té­mech. Roz­hra­ní umo­ž­ňuje vy­so­ce věrné vir­tu­ál­ní tes­to­vá­ní kamer v růz­ných scé­ná­řích a kon­tex­tech, čímž sni­žu­je po­tře­bu ad hoc fy­zic­ké­ho tes­to­vá­ní kamer a zrych­lu­je dobu ově­řo­vá­ní.

Uži­va­te­lé ob­ra­zo­vých sní­ma­čů Sony budou mít nyní pří­stup ke kom­plex­ní věr­nos­ti si­mu­la­ce na úrov­ni au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu pro spek­t­rál­ní efek­ty, vy­so­ký dy­na­mic­ký roz­sah (HDR) a zmír­ně­ní bli­ká­ní LED svět­la. Uži­va­te­lé mohou také re­pro­du­ko­vat jevy na ob­ra­zo­vých sní­ma­čích, jako je roz­ma­zá­ní při po­hy­bu a rol­ling shut­ter.

Fy­zic­ké pro­to­ty­py a ově­řo­vá­ní jsou ča­so­vě ná­roč­né, ná­klad­né a ne­na­bí­ze­jí ta­ko­vou šířku pásma, jakou po­sky­tu­je si­mu­la­ce a vir­tu­ál­ní tes­to­vá­ní. Spo­je­ní si­mu­la­ce Ansys s mo­de­ly sen­zo­rů Sony tyto pro­blémy zmír­ňuje pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní­ho tes­to­vá­ní. To je vý­hod­né zejmé­na pro scé­ná­ře hra­nič­ních pří­pa­dů, na­pří­klad při vý­jez­du z tu­ne­lů.


Mohlo by vás zajímat: