Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Southwire oznamuje partnerství s READY Robotics

Úterý, 14 Listopad 2023 13:03

Tags: ARA | Automatizace | ForgeOS | HMLV | Partnerství | READY Robotics | Southwire

Southwire-READY-Robotics-2346Sou­thwi­re ozná­mi­la uza­vře­ní part­ner­ství s READY Ro­bo­tics, prů­kop­ní­kem v ob­las­ti špič­ko­vých au­to­ma­ti­zač­ních ře­še­ní pře­ko­ná­va­jí­cích pře­káž­ky, jimž čelí vý­rob­ci, za úče­lem za­ve­de­ní au­to­ma­ti­za­ce ve svých pěti zá­vo­dech – Stře­dis­ku slu­žeb zá­kaz­ní­kům (CSC) Sou­thwi­re Re­tail East ve Villa Rice, Ge­or­gia, Uti­li­ty Pro­ducts Plant v Car­roll­to­nu v Ge­or­gii, Ken­tuc­ky Plant v Ha­wes­villu, Ken­tuc­ky, Flo­ren­ce Plant ve Flo­ren­cii, Ala­ba­ma a Bre­men Cam­pus v Bré­mách v In­di­a­ně.

V rámci pří­pra­vy na pro­jekt pro­ved­la READY Ro­bo­tics hod­no­ce­ní při­pra­ve­nos­ti k au­to­ma­ti­za­ci (ARA). Tato sys­te­ma­tic­ká ana­lý­za ve­de­ná od­bor­ní­ky na au­to­ma­ti­za­ci iden­ti­fi­ko­va­la po­ten­ci­ál­ní mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce ve vý­rob­ních za­ří­ze­ních Sou­thwi­ru. Pro­ces ARA vy­hod­no­cu­je jak tra­dič­ní mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce, tak ope­ra­ce s vy­so­kým po­dí­lem níz­kých ob­je­mů (HMLV). Tyto ope­ra­ce HMLV jsou často po­va­žo­vá­ny za ná­roč­né na au­to­ma­ti­za­ci bez uni­ver­zál­ní­ho ře­še­ní, jako je For­ge­OS od READY Ro­bo­tics, její vlast­ní prů­mys­lo­vý ope­rač­ní sys­tém pro ro­bo­ti­ku a au­to­ma­ti­za­ci.

V rámci svého zá­vaz­ku k dob­ré­mu ži­vo­tu se Sou­thwi­re denně snaží zlep­šo­vat ži­vo­ty členů svého týmu tím, že bu­du­je roz­ma­ni­tá, vstříc­ná a za­jí­ma­vá pra­co­viš­tě. Bez­peč­nost a zdra­ví jsou nej­vyš­ší­mi pri­o­ri­ta­mi spo­leč­nos­ti a toto part­ner­ství je roz­ší­ře­ním to­ho­to úsilí.

Další in­for­ma­ce o tr­va­lém zá­vaz­ku Sou­thwi­ru k udr­ži­tel­nos­ti na­lez­ne­te na www.southwire.com/newsroom.


Mohlo by vás zajímat: