Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens integruje Amazon Bed­rock s Mendixem

Čtvrtek, 11 Leden 2024 23:40

Tags: Amazon | AWS | Bedrock | Mendix | Partnerství | Siemens | Umělá inteligence | Xcelerator

ces-aws-siemens-blog-2402Sie­mensAma­zon Web Ser­vi­ces (AWS) po­si­lu­jí své part­ner­ství a usnadňují fir­mám všech ve­li­kos­tí a od­vět­ví vy­tvá­ře­ní a roz­ši­řo­vá­ní apli­ka­cí ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce (AI). Do­mé­no­ví ex­per­ti z oborů, jako je stro­jí­ren­ství a vý­ro­ba, ale i lo­gis­ti­ka, po­jiš­ťov­nic­tví nebo ban­kov­nic­tví, budou moci vy­tvá­řet nové a mo­der­ni­zo­vat stá­va­jí­cí apli­ka­ce po­mo­cí nej­po­kro­či­lej­ší tech­no­lo­gie ge­ne­ra­tiv­ní AI.

Aby to bylo možné, Sie­mens in­te­gru­je Ama­zon Bed­rock – služ­bu, která na­bí­zí výběr vy­so­ce vý­kon­ných zá­klad­ních mo­de­lů od před­ních spo­leč­nos­tí za­bý­va­jí­cích se umě­lou in­te­li­gen­cí pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho roz­hra­ní API, spolu s funk­ce­mi za­bez­pe­če­ní, ochra­ny sou­kro­mí a od­po­věd­né umělé in­te­li­gen­ce – s Men­di­xem, před­ní low­‑code plat­for­mou, která je sou­čás­tí port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor.

Tato kom­bi­na­ce umož­ní zá­kaz­ní­kům vy­brat si ge­ne­ra­tiv­ní model AI, který nej­lé­pe vy­ho­vu­je je­jich kon­krét­ní­mu pří­pa­du po­u­ži­tí, a rych­le a bez­peč­ně jej za­čle­nit do svých apli­ka­cí. Je­jich vývoj tak bude jed­no­duš­ší, rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší. Dříve, když chtě­li vý­vo­já­ři in­te­gro­vat ge­ne­ra­tiv­ní mo­de­ly AI, mu­se­li zís­kat pří­stu­po­vé údaje a psát spe­ci­a­li­zo­va­ný funkč­ní kód. S novou in­te­gra­cí Men­dix­‑Ama­zon Bed­rock to nyní lze pro­vést na ně­ko­lik klik­nu­tí. Týmy mohou vy­tvá­řet in­te­li­gent­ní, obo­ro­vě ná­roč­né apli­ka­ce bez spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­gra­má­tor­ských zna­los­tí a uži­va­te­lé mohou snad­no pra­co­vat s in­for­ma­ce­mi pro­střed­nic­tvím gra­fic­ké­ho roz­hra­ní a jed­no­du­chos­ti pří­ka­zů typu „táhni a pusť“.

Tato ino­va­ce umo­ž­ňuje zá­kaz­ní­kům Men­di­xu po­u­žít ge­ne­ra­tiv­ní umě­lou in­te­li­gen­ci ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty je­jich za­měst­nan­ců. Po­mo­cí ge­ne­ra­tiv­ní AI může na­pří­klad pra­cov­ník v to­vár­ně rych­le­ji vy­hle­dat do­ku­men­ta­ci ke stro­ji a vy­ge­ne­ro­vat re­le­vant­ní vi­zu­a­li­za­ce, aniž by musel ručně pro­hle­dá­vat da­ta­bá­zi, ma­nu­á­ly a zá­zna­my. Vý­rob­ní in­že­nýr by také mohl po­mo­cí ge­ne­ra­tiv­ní AI na­vr­ho­vat úpra­vy stro­jů s cílem zvý­šit vý­těž­nost a zís­ká­vat ná­vrhy na úpra­vy za­ří­ze­ní, údrž­bu nebo do­kon­ce ná­hrad­ní díly s cílem ma­xi­ma­li­zo­vat pro­duk­ti­vi­tu to­vár­ny. Zá­kaz­ní­ci ne­mu­sí bu­do­vat vlast­ní in­fra­struk­tu­ru AI a budou moci vy­u­ží­vat sílu fi­rem­ních dat s nej­vyš­ším mož­ným za­bez­pe­če­ním a ochra­nou sou­kro­mí, při­čemž si za­cho­va­jí plnou kon­t­ro­lu nad svými daty.

Tech­no­lo­gie ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce může apli­ka­ce nad­sta­vit funk­ce­mi, jako je shr­nu­tí a ana­lý­za dlou­hých tech­nic­kých nebo práv­ních do­ku­men­tů, pře­klad ob­sa­hu do růz­ných ja­zy­ků nebo roz­po­zná­vá­ní ob­ráz­ků. Fi­nanč­ní pod­ni­ky mohou do svého soft­wa­ru in­te­gro­vat au­to­ma­tic­kou de­tek­ci pod­vo­dů, za­tím­co pra­cov­ní­ci v au­to­mo­bil­ce mohou zlep­šit kva­li­tu na zá­kla­dě ana­lý­zy AI mi­li­o­nů da­to­vých bodů ve vý­rob­ní lince. Díky pří­stu­pu k vý­bě­ru zá­klad­ních mo­de­lů na Ama­zon Bed­rock si uži­va­te­lé mohou snad­no vy­brat nej­lep­ší model pro svůj kon­krét­ní úkol a in­te­gro­vat jej po­mo­cí ně­ko­li­ka klik­nu­tí.

Spo­lu­prá­ce roz­ši­řu­je dlou­ho­do­bé part­ner­ství mezi AWS a Sie­men­sem, které po­má­há ze­fek­tiv­nit vy­u­ží­vá­ní clou­do­vých a IT tech­no­lo­gií tak, aby je bylo možné snad­no in­te­gro­vat do apli­ka­cí a pra­cov­ních po­stu­pů stro­jů a aby je­jich za­po­je­ní bylo bez­pro­blé­mo­vé.

V sou­čas­né době pra­cu­je více než 50 mi­li­o­nů kon­co­vých uži­va­te­lů po celém světě s více než 200 ti­sí­ci apli­ka­ce­mi vy­tvo­ře­ný­mi po­mo­cí níz­ko­kó­dové plat­for­my Men­dix, která je k dis­po­zi­ci jako sou­část port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor. Oče­ká­vá se, že v příš­tích le­tech dojde k vý­raz­né­mu ná­růstu low­‑code plat­fo­rem. Tato tech­no­lo­gie umo­ž­ňuje vý­vo­já­řům vy­tvá­řet apli­ka­ce po­mo­cí drag&drop s opa­ko­va­ně po­u­ži­tel­ný­mi kom­po­nen­ta­mi a soft­wa­ro­vý­mi sta­veb­ní­mi bloky, což zna­me­ná, že mohou vy­tvá­řet více soft­wa­ru rych­le­ji a s men­ší­mi týmy.

Ama­zon Bed­rock je plně spra­vo­va­ná služ­ba, která na­bí­zí snad­ný pří­stup k vý­bě­ru špič­ko­vých vel­kých ja­zy­ko­vých mo­de­lů a dal­ších zá­klad­ních mo­de­lů od AI21 Labs, Ama­zo­nu, An­thro­picu, Co­he­ru, Mety a Sta­bi­li­ty AI spolu s ši­ro­kou sadou funk­cí, které zá­kaz­ní­ci po­tře­bu­jí k vy­tvá­ře­ní ge­ne­ra­tiv­ních apli­ka­cí AI – zjed­no­du­šu­je vývoj a zá­ro­veň pod­po­ru­je ochra­nu sou­kro­mí a za­bez­pe­če­ní. Uži­va­te­lé mohou také po­u­žít Gu­ar­drails k fil­tro­vá­ní ne­žá­dou­cí­ho ob­sa­hu, do­dr­žo­vá­ní od­po­věd­ných zásad AI nebo do­la­dě­ní svých mo­de­lů po­mo­cí zna­lost­ních bází pro Ama­zon Bed­rock, které po­sky­tu­jí kon­tex­to­vé in­for­ma­ce ze sou­kro­mých zdro­jů dat a re­le­vant­něj­ší, přes­něj­ší a při­způ­so­be­né od­po­vě­di. In­te­gra­ce Men­dix­‑Ama­zon Bed­rock doplňuje další služ­by ge­ne­ra­tiv­ní AI od AWS, jako je Ama­zon Co­deWhispe­rer, služ­ba po­há­ně­ná stro­jo­vým uče­ním (ML), která po­má­há zvy­šo­vat pro­duk­ti­vi­tu vý­vo­já­řů ge­ne­ro­vá­ním do­po­ru­če­ní kódu na zá­kla­dě ko­men­tá­řů vý­vo­já­řů v při­ro­ze­ném ja­zy­ce a je­jich kódu. Tyto služ­by spo­leč­ně roz­ši­řu­jí vý­ho­dy ge­ne­ra­tiv­ní AI na vý­vo­já­ře a pod­ni­ko­vé uži­va­te­le bez ohle­du na je­jich pro­gra­má­tor­ské schop­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: