Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Samsung Foundry certifikovala RFPro od Keysightu

Úterý, 30 Leden 2024 23:17

Tags: ADS | Key­si­ght EDA | RFPro | Sam­sung Foun­d­ry | Smu­la­ce | Soft­ware

RFPro-2405Key­si­ght Tech­no­lo­gies ozna­mu­je, že soft­ware pro elek­tro­mag­ne­tic­kou (EM) si­mu­la­ci RFPro, který je sou­čás­tí sady in­te­gro­va­ných ná­stro­jů Key­si­ght EDA Advan­ced De­sign Sys­tem (ADS), je nyní cer­ti­fi­ko­ván spo­leč­nos­tí Sam­sung Foun­d­ry pro kon­struk­té­ry za­mě­ře­né na její 8na­no­me­t­ro­vý (nm) pro­ces LPP (Low Power Plus).

S novou schop­nos­tí EM si­mu­la­ce spolu se sa­da­mi pro návrh pro­ce­su (PDK) pro ra­di­o­frekvenč­ní (RF) tech­no­lo­gie Sam­sun­gu pro ob­vo­do­vé a fy­zic­ké ná­vrhy do­sa­hu­jí ná­vr­ho­vé týmy ra­di­o­frekvenč­ních in­te­gro­va­ných ob­vo­dů (RFIC) úspě­chu už při prv­ním prů­cho­du.

Key­si­ght ADS, RFPro a Gol­den­Ga­te jsou špič­ko­vé plat­for­my pro návrh RF a mi­k­ro­vln­ných ob­vo­dů, které po­má­ha­jí kon­struk­té­rům řešit je­jich nej­ob­tíž­něj­ší úkoly po­mo­cí vy­spě­lých ře­še­ní pro RFIC a EM si­mu­la­ci. RFPro je 3D EM si­mu­lač­ní roz­hra­ní in­te­gro­va­né do pro­stře­dí ADS, Ca­den­ce Vir­tu­o­so a Sy­nopsys Cus­tom Com­pi­le­ru. Ná­vr­há­ři RF a mi­k­ro­vln­ných ob­vo­dů po­u­ží­va­jí­cí tato pro­stře­dí mohou snad­no spouš­tět in­ter­ak­tiv­ní si­mu­la­ci EM­‑ob­vo­dů pro la­dě­ní a op­ti­ma­li­za­ci během roz­vr­že­ní, ni­ko­li jako sa­mo­stat­ný, ne­zá­vis­lý krok ana­lý­zy. RFPro ob­sa­hu­je si­mu­lá­to­ry Mo­men­tum 3D Pla­nar a plně FEM 3D EM s au­to­ma­tic­kým ex­pert­ním na­sta­ve­ním, které urych­lu­jí in­ter­ak­tiv­ní si­mu­la­ci a zkra­cu­jí ná­vr­ho­vý cyk­lus.

Sam­sung Foun­d­ry je před­ní vý­rob­ce po­lo­vo­di­čů, který na­bí­zí op­ti­ma­li­zo­va­ná vý­rob­ní ře­še­ní včet­ně nej­mo­der­něj­ších pro­ces­ních tech­no­lo­gií, ově­ře­ných IP (in­tellectu­al pro­per­ty) a ře­še­ní ná­vr­hář­ských slu­žeb. PDK 8LPP od Sam­sun­gu nyní ob­sa­hu­je tech­no­lo­gic­ké sou­bo­ry pro po­u­ži­tí v pro­gra­mu RFPro od Key­si­ght EDA.


Mohlo by vás zajímat: