Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Solid Edge na 1. místě G2 2024 Best Software Awards

Čtvrtek, 15 Únor 2024 12:39

Tags: Best Software Awards | CAD/PLM | Siemens | Solid Edge | Žebříček G2

G2-2407Ko­mu­ni­ta Solid Edge, jak se mů­že­me do­číst na blogu Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru, do­sáh­la no­vé­ho úspě­chu, pro­to­že Solid Edge byl vy­hlá­šen nej­lep­ším CAD a PLM pro­duk­tem v rámci oce­ně­ní G2 2024 Best Soft­ware Awards. Na před­ních příč­kách v ob­las­ti CAD/PLM pro­duk­tů na­příč G2 se Solid Edge tr­va­le umis­ťu­je od roku 2021.

Toto oce­ně­ní zís­ká­vá díky dů­vě­ře a pod­po­ře zá­kaz­ní­ků z ce­lé­ho světa, bez ko­mu­ni­ty Solid Edge by to ne­by­lo možné.

Co je G2

G2 je před­ním on­li­ne tr­žiš­těm se soft­warem, které ročně vy­u­ží­vá více než 60 mi­li­o­nů ku­pu­jí­cích soft­wa­ru.

Jaké jsou ceny G2 za nej­lep­ší soft­ware

Kaž­do­roč­ní oce­ně­ní G2 Best Soft­ware Awards hod­no­tí nej­lep­ší soft­wa­ro­vé spo­leč­nos­ti a pro­duk­ty na světě na zá­kla­dě au­ten­tic­kých a ak­tu­ál­ních re­cen­zí od sku­teč­ných uži­va­te­lů.

Jak žebříčky G2 fungují

Žeb­ří­ček 100 nej­lep­ších pro­dej­ců soft­wa­ru je se­sta­ven na zá­kla­dě kom­bi­na­ce hod­no­ce­ní spo­ko­je­nos­ti a pří­tom­nos­ti na trhu u kaž­dé­ho pro­dej­ce a žeb­ří­ček 100 nej­lep­ších pro­duk­tů je se­sta­ven na zá­kla­dě re­cen­zí ve všech ka­te­go­ri­ích, do kte­rých patří. Aby mohl být pro­dej­ce soft­wa­ru nebo pro­dukt za­řa­zen do ně­kte­ré­ho ze se­zna­mů G2 „Best Of“, musí během ka­len­dář­ní­ho roku zís­kat ale­spoň 50 schvá­le­ných a zve­řej­ně­ných re­cen­zí. Skóre od­rá­ží pouze údaje z re­cen­zí ode­sla­ných během to­ho­to hod­no­tí­cí­ho ob­do­bí.

Další in­for­ma­ce o tom, co ří­ka­jí sku­teč­ní uži­va­te­lé (nebo na­piš­te re­cen­zi), na­jde­te na strán­ce s re­cen­ze­mi Solid Edge na G2.

O Siemens Solid Edge

Solid Edge je in­te­gro­va­né port­fo­lio vý­kon­ných, kom­plex­ních a do­stup­ných soft­wa­ro­vých ná­stro­jů, které zlep­šu­jí všech­ny aspek­ty pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ků. Solid Edge řeší dneš­ní výzvy v ob­las­ti slo­ži­tos­ti po­mo­cí au­to­ma­ti­zo­va­ných di­gi­tál­ních ře­še­ní, která pod­po­ru­jí kre­a­ti­vi­tu a spo­lu­prá­ci.

Vy­u­ži­tím nej­no­věj­ších ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií v ob­las­ti me­cha­nic­ké­ho a elek­tric­ké­ho na­vr­ho­vá­ní, si­mu­la­ce, vý­ro­by, pu­b­li­ka­cí, sprá­vy dat a spo­lu­prá­ce v clou­du zkra­cu­je po­u­ží­vá­ní Solid Edge vý­raz­ně dobu po­třeb­nou k uve­de­ní pro­duk­tu na trh, po­sky­tu­je větší fle­xi­bi­li­tu vý­ro­by a vý­raz­ně sni­žu­je ná­kla­dy díky svým spo­lu­pra­cu­jí­cím a šká­lo­va­tel­ným ře­še­ním.

Solid Edge je sou­čás­tí port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor, kom­plex­ní­ho a in­te­gro­va­né­ho port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb firmy Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware, a po­sky­tu­je ino­va­tiv­ní a kom­plex­ní pří­stup k vý­vo­ji pro­duk­tů pro běžný trh.

Více in­for­ma­cí o no­vin­kách v nej­no­věj­ší verzi Solid Edge 2024 na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: