Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Oznámení vítězů Ceny Wernera von Siemense

Pátek, 15 Březen 2024 10:47

Tags: Ceny | Mla­dí věd­ci | Pe­da­go­gové | Siemens | Stu­den­ti | Werner von Siemens

cena-wernera-von-siemense-2023-spolecna-2411Český Si­e­mens udě­lil Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se za rok 2023 nej­lep­ším stu­den­tům, mla­dým věd­cům a pe­da­go­gům. Ví­těz­né práce z ob­las­tí tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů vy­bra­ly od­bor­né po­ro­ty v ka­te­go­ri­ích: nej­lep­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu, nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce, nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce a nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník. Spolu se stu­den­ty zís­ká­va­jí od­mě­nu i ve­dou­cí a ško­li­te­lé je­jich prací.

Oce­ně­ní byla udě­le­na za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce, za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek ve stu­diu a za ab­sol­vent­ské práce na téma Prů­my­sl 4.0 a Chyt­rá in­frastruk­tu­ra a ener­ge­ti­ka.

CWvS-infografika-2023-2411

Od­bor­né po­ro­ty vy­bí­ra­ly z 496 při­hlá­šek, 20 oce­ně­ných si roz­dě­li­lo jeden mi­li­on korun. Z cel­ko­vé­ho počtu při­hlá­še­ných tvo­ři­ly 29 % ženy, mezi oce­ně­ný­mi pak před­sta­vu­jí 25 %. První příč­ku v počtu oce­ně­ní zís­ka­lo České vy­so­ké učení tech­nic­ké v Praze (6 oce­ně­ných), ná­sle­du­je Aka­de­mie věd ČR (5 oce­ně­ných) a Vy­so­ké učení tech­nic­ké v Brně (3 oce­ně­ní), Uni­ver­zi­ta Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci a Ma­sa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta (po 2 oce­ně­ních), Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va a Ji­ho­čes­ká uni­ver­zi­ta v Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích (po 1 oce­ně­ném). Od za­čát­ku po­řá­dá­ní sou­tě­že bylo mezi ví­tě­ze roz­dě­le­no 16,4 mi­li­o­nu Kč.

Cenu za Wer­ne­ra von Si­e­men­se za nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu zís­kal tým pod ve­de­ním RNDr. To­má­še Sla­ni­ny, Ph.D. z Ústa­vu or­ga­nic­ké che­mie a bi­o­che­mie AV ČR za práci s ná­zvem (Anti)Aro­ma­ti­ci­ta ex­ci­to­va­ných stavů vy­svět­lu­je proč azu­len po­ru­šu­je Ka­sho­vo pra­vi­dlo. Azu­len pro­vo­ku­je zvě­da­vost che­mi­ků již řadu let a ví­těz­ný tým ve své práci po­psal, proč azu­len po­ru­šu­je tzv. Ka­sho­vo pra­vi­dlo, podle něhož mo­le­ku­ly vy­za­řu­jí svět­lo pouze z nej­niž­ší­ho, prv­ní­ho ex­ci­to­va­né­ho stavu. Azu­len na­o­pak vy­za­řu­je svět­lo pouze z vyš­ší­ho, dru­hé­ho ex­ci­to­va­né­ho stavu. Tuto hy­po­té­zu dále po­tvr­di­la ex­pe­ri­men­tál­ně Lucie Lud­ví­ko­vá po­mo­cí ul­tra­rych­lé tran­si­ent­ní spek­trosko­pie.

V ka­te­go­rii nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce zví­tě­zi­la RNDr. Ka­te­ři­na Snop­ko­vá, Ph.D. z Lé­kař­ské fa­kul­ty Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty v Brně za práci s ná­zvem Ge­no­mi­ka bak­te­ri­o­ci­no­gen­ních ga­m­ma­pro­te­o­bak­te­rií a ana­lý­za nově po­psa­ných bak­te­ri­o­ci­nů. Každý rok zemře po celém světě na ne­mo­ci sou­vi­se­jí­cí s mul­ti­re­zistent­ní­mi bak­te­ri­e­mi pět mi­li­o­nů pa­ci­en­tů ročně a do roku 2050 se toho číslo prav­dě­po­dob­ně zdvoj­ná­so­bí. Mezi na­děj­né an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní látky patři bak­te­ri­o­ci­ny, na které se za­mě­ři­la i Ka­te­ři­na Snop­ko­vá. Zkou­ma­la in­ter­ak­ce en­vi­ron­men­tál­ních kmenů en­te­ro­bak­te­rií a pseu­do­mo­nád, které po­chá­ze­jí z Antark­ti­dy, cha­rak­te­ri­zo­va­la de­te­ko­va­né bak­te­ri­o­ci­ny na mo­le­ku­lár­ní úrov­ni a sta­no­vi­la je­jich inhi­bič­ní po­ten­ci­ál vůči kli­nic­kým pa­to­ge­nům.

Cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se za nej­lep­ší di­plo­mo­vou práci zís­kal Mgr. Do­mi­nik Va­šin­ka z Pří­ro­do­vě­dec­ké fa­kul­ta Uni­ver­zi­ty Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci za práci s ná­zvem Apli­ka­ce stro­jo­vé­ho učení v kvan­to­vém mě­ře­ní. Ori­gi­nál­ním pří­spěv­kem Do­mi­ni­ka Va­šin­ky k da­né­mu té­ma­tu je, že před­sta­vil novou tech­ni­ku op­ti­ma­li­za­ce, která vy­u­ží­vá po­kro­či­lých metod stro­jo­vé­ho učení. Za­mě­řil se při tom na kon­krét­ní pro­blém přes­né ma­ni­pu­la­ce se smě­rem kmi­tá­ní svět­la na úrov­ni jed­not­li­vých fo­to­nů.

Jako nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník ob­dr­žel Cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se za rok 2023 prof. RNDr. Mi­lo­slav Druckmüller, CSc. z Fa­kul­ty stroj­ní­ho in­že­nýr­ství Vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Brně. Hlav­ní ob­las­tí jeho vě­dec­ké­ho i pe­da­go­gic­ké­ho zájmu jsou nu­me­ric­ké me­to­dy ana­lý­zy ob­ra­zů a sig­ná­lů. Pro jeho způ­sob výuky je ty­pic­ký di­a­log se stu­den­ty a snaha vtáh­nout je během před­náš­ky do ře­še­ní da­né­ho pro­blé­mu. Stu­den­ti jej dlou­ho­do­bě hod­no­tí jako jed­no­ho z nej­lep­ších vy­u­ču­jí­cích na fa­kul­tě i na celé škole. Další spo­le­čen­sky vý­znam­nou čin­nos­tí prof. Druckmüllera jsou po­pu­lár­ně-vě­dec­ké před­náš­ky, kte­rých před­ne­sl stov­ky, a to v Česku i v za­hra­ni­čí.

Oce­ně­ní za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce a zá­ro­veň Cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se za druhé místo v ka­te­go­rii Nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce zís­ka­la Ing. Je­ka­těri­na Ja­ro­slav­ce­va z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké Čes­ké­ho vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Praze za práci s ná­zvem Nový al­go­rit­mus pro spo­jo­vá­ní 3D ener­ge­tic­kých de­po­zi­tů za­lo­že­ný na gra­fo­vých neu­ro­no­vých sí­tích pro ex­pe­ri­ment CMS na vel­kém hadro­no­vém urych­lo­va­či v CERNu. Práce Je­ka­těri­ny Ja­ro­slav­ce­vy po­jed­ná­vá o apli­ka­ci umělé in­te­li­gen­ce ve vý­zku­mu čás­ti­co­vé fy­zi­ky. Oce­ně­ná stu­dent­ka vy­vi­nu­la model vy­u­ží­va­jí­cí umě­lou in­te­li­gen­ci, který vědci v Ev­rop­ské or­ga­ni­za­ci pro ja­der­ný vý­zkum (CERN) po­u­ží­va­jí k ana­lý­ze čás­ti­co­vých in­ter­ak­cí na vel­kém hadro­no­vém urych­lo­va­či (LHC).

Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu udě­lo­va­né v rámci Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se zís­ka­la Ing. Ve­ro­ni­ka Ka­men­ská Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a ko­mu­ni­kač­ních tech­no­lo­gií Vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Brně. Ve­ro­ni­ka Ka­men­ská trpí vro­ze­nou, po­stup­ně se zhor­šu­jí­cí zra­ko­vou vadou, která ji ome­zu­je při čtení běž­né­ho textu a práci s mi­k­ro­sko­pic­kou tech­ni­kou, vedle toho se po­tý­ká se spe­ci­fic­ký­mi po­ru­cha­mi učení. V ob­do­bí do­spí­vá­ní se u ní navíc roz­vi­nu­lo psy­chic­ké one­moc­ně­ní, pro­je­vu­jí­cí se de­pre­se­mi a úz­kost­mi. I přes tyto pře­káž­ky úspěš­ně do­kon­či­la in­že­nýr­ské stu­di­um pro­gra­mu Bi­o­me­di­cín­ské in­že­nýr­ství a bi­o­in­for­ma­ti­ka na Fa­kul­tě elek­tro­tech­ni­ky a ko­mu­ni­kač­ních tech­no­lo­gií, kde ob­há­ji­la di­plo­mo­vou práci s ná­zvem Vy­u­ži­tí bez­heslo­vé au­ten­ti­za­ce k iden­ti­fi­ka­ci stu­den­ta ve výuce. V sou­čas­né době po­kra­ču­je ve stu­diu prv­ní­ho roč­ní­ku na­va­zu­jí­cí­ho in­že­nýr­ské­ho stu­dia na Fa­kul­tě pod­ni­ka­tel­ské, sou­čas­ně je stu­dent­kou dok­tor­ské­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu Si­mu­la­ce v me­di­cí­ně na Lé­kař­ské fa­kul­tě Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty. Ve­ro­ni­ka Ka­men­ská je také spo­lu­au­tor­kou apli­ka­ce Ne­pa­ni­kař, která po­má­há lidem bo­ju­jí­cím s úz­kos­tí, de­pre­sí a dal­ší­mi psy­chic­ký­mi pro­blémy.

Cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se za nej­lep­ší ab­sol­vent­skou práci na téma Prů­my­sl 4.0 zís­kal Ing. Erik Der­ner, Ph.D., z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké Čes­ké­ho vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Praze za di­ser­tač­ní práci s ná­zvem Efek­tiv­ní me­to­dy pro učení mo­de­lů a ří­ze­ní v ro­bo­ti­ce. Cenu za nej­lep­ší ab­sol­vent­skou práci na téma Chyt­rá in­frastruk­tu­ra a ener­ge­ti­ka zís­kal Ing. Marek Koll­mann, z Fa­kul­ty stroj­ní­ho in­že­nýr­ství Vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Brně za di­plo­mo­vou práci s ná­zvem Plá­no­vá­ní vý­ro­by tepla a elektři­ny v za­ří­ze­ní na ener­ge­tic­ké vy­u­ži­tí od­pa­du s vy­u­ži­tím stro­jo­vé­ho učení.

Po­ro­ty navíc udě­li­ly dvě uzná­ní: čest­né uzná­ní za nej­lep­ší di­plo­mo­vou práci na téma Prů­my­sl 4.0 za ino­va­tiv­ní pří­stup k pro­po­je­ní Prů­mys­lu 4.0 a bi­o­me­di­cí­ny zís­ka­la Ing. Věra Šra­mhause­ro­vá z Fa­kul­ty me­cha­t­ro­ni­ky, in­for­ma­ti­ky a me­zi­o­bo­ro­vých stu­dií Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty v Li­ber­ci za práci Pro­to­typ IoT ko­mu­ni­kač­ní­ho za­ří­ze­ní k di­gi­ta­li­za­ci ve zdra­vot­nic­tví. Uzná­ní po­ro­ty za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce zís­ka­la RNDr. Ka­te­ři­na Snop­ko­vá, Ph.D. z Lé­kař­ské fa­kul­ty Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty v Brně.

 

Přehled oceněných podle kategorií

Kategorie

Odměna*

Jméno/Univerzita/Vedoucí práce Název práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč

RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.
Mgr. David Dunlop
Mgr. Lucie Ludvíková, Ph.D.

Akademie Věd ČR
Ústav organické chemie a biochemie

(Anti)Aromaticita excitovaných stavů vysvětluje proč azulen porušuje Kashovo pravidlo

Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

55 000 Kč student

55 000 Kč vedoucí práce

Mgr. Dominik Vašinka 

Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta

Vedoucí: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta

Aplikace strojového učení v kvantovém měření

Nejlepší diplomová práce, 2. místo

35 000 Kč studentka

35 000 Kč vedoucí práce

a 30 000 Kč Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Ing. Jekatěrina Jaroslavceva

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Vedoucí: Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Nový algoritmus pro spojování 3D energetických depozitů založený na grafových neuronových sítích pro experiment CMS na velkém hadronovém urychlovači v CERNu

Nejlepší diplomová práce, 3. místo

25 000 Kč student

25 000 Kč vedoucí práce

Mgr. Václav Brabec

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta 

Vedoucí: Mgr. David Doležel, Ph.D. 

Akademie věd ČR, Biologické centrum - Entomologický ústav 

In silico a funkční analýza hodinového proteinu TIMELESS-M

Nejlepší disertační práce, 1. místo a uznání poroty za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

70 000 Kč student

70 000 Kč školitel

RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D.

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta

Školitel: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta

Genomika bakteriocinogenních gammaproteobakterií a analýza nově popsaných bakteriocinů

Nejlepší disertační práce, 2. místo

40 000 Kč student

40 000 Kč školitel

Ing. Vojtěch Spurný, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Školitel: doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. Nat.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů

Nejlepší disertační práce, 3. místo

30 000 Kč student

30 000 Kč školitel práce

Mgr. Michal Šimek, Ph.D. 

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Školitel: Dr. habil Ullrich Jahn, Ph.D.

Akademie věd ČR
Ústav organické chemie a biochemie 

Tandem anionický sigmatropní přesmyk/radikálové reakce a jeho využití v totální syntéze přírodních látek

Ocenění za překonání překážek při studiu

50 000 Kč

Ing. Veronika Kamenská 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 


Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

30 000 Kč

Ing. Erik Derner, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

30 000 Kč

Ing. Marek Kollmann

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství

Plánování výroby tepla a elektřiny v zařízení na energetické využití odpadu s využitím strojového učení

Čestné uznání poroty za nejlepší diplomovou práci na téma Průmysl 4.0 s inovativním přístupem k propojení Průmyslu 4.0 a biomedicíny  

Ing. Věra Šramhauserová

Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

Prototyp IoT komunikačního zařízení k digitalizaci ve zdravotnictví


Předsedové a předsedkyně porot

Kategorie

Předseda / předsedkyně

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c., předsedkyně AV ČR

Nejlepší pedagogický pracovník prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., předsedkyně České konference rektorů
Nejlepší diplomová práce

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., rektor VUT Brno

Nejlepší disertační práce  doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT Praha
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel Siemens
Ocenění za překonání překážek při studiu prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0 prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIRC, ČVUT Praha
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel ENET VŠB-TU Ostrav


 


Mohlo by vás zajímat: