Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMC Bridge zřizuje AI Center of Excelence

Čtvrtek, 11 Duben 2024 23:35

Tags: AI Cen­ter of Ex­cellen­ce | AMC Bridge | CoE | Strojové učení | Umělá inteligence

AMC Bridge-2415AMC Bridge ozná­mi­la zří­ze­ní svého cen­t­ra AI Cen­ter of Ex­cellen­ce (CoE), což je stra­te­gic­ká ini­ci­a­ti­va za­mě­ře­ná na in­te­gra­ci tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce (AI) a stro­jo­vé­ho učení (ML) do všech je­jích čin­nos­tí. Cen­t­rum bude slou­žit jako ústřed­ní místo pro vy­u­ži­tí síly AI a ML k vy­lep­še­ní kli­ent­ských ře­še­ní a pod­po­ře ino­va­cí.

S vy­u­ži­tím dlou­ho­le­tých zna­los­tí a zku­še­nos­tí v ob­las­ti po­kro­či­lých tech­no­lo­gií se AMC Bridge za­vá­za­la po­má­hat svým kli­en­tům po celém světě do­sa­ho­vat je­jich cílů a re­vo­luč­ně měnit je­jich pod­ni­ká­ní. S cílem uspo­ko­jit ros­tou­cí po­ptáv­ku po po­ra­den­ských služ­bách v ob­las­ti AI za­há­ji­la AMC Bridge čin­nost CoE.

AI CoE, slo­že­ná ze zá­stup­ců jed­not­li­vých od­dě­le­ní AMC Bridge, bude kon­so­li­do­vat od­bor­né zna­los­ti a zdro­je spo­leč­nos­ti, aby mohla efek­tiv­ně řídit ini­ci­a­ti­vy v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce. Jed­ním z hlav­ních cílů AI CoE je vy­vi­nout stan­dar­di­zo­va­né pro­to­ko­ly, po­ky­ny a rámce pro im­ple­men­ta­ci tech­no­lo­gií AI a ML v rámci růz­ných pro­jek­tů. Vy­tvo­ře­ním směr­nic a me­to­dik chce AMC Bridge urych­lit in­te­gra­ci a vy­u­ži­tí AI a ML v rámci vý­vo­jo­vých po­stu­pů spo­leč­nos­tí, ze­fek­tiv­nit pro­ces za­vá­dě­ní a za­jis­tit kon­zis­tent­ní kva­li­tu vý­stu­pů s bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­cí do kli­ent­ských pro­jek­tů.

Kromě toho je AI CoE zří­ze­na jako ná­stroj pro vy­u­ži­tí tech­no­lo­gií AI ve vzdě­lá­va­cích ak­ti­vi­tách, ško­li­cích pro­gra­mech a vý­zkum­ném úsilí v růz­ných od­vět­vích. Cílem je také za­jis­tit, aby se AI a ML hlad­ce in­te­gro­va­ly do pro­voz­ní­ho rámce AMC Bridge, čímž se pod­po­ří ino­va­ce a usnad­ní po­u­ží­vá­ní týmů.
Spo­lu­prá­ce s po­ra­den­skou spo­leč­nos­tí za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem soft­wa­ru, která má vlast­ní AI CoE, při­ná­ší kli­en­tům AMC Bridge řadu výhod, což v ko­neč­ném dů­sled­ku vede k obou­stran­né­mu úspě­chu a růstu:

Kon­ku­renč­ní vý­ho­da: Díky úspěš­ným zku­še­nos­tem s vy­u­ží­vá­ním tech­no­lo­gií AI v in­ter­ním pro­vo­zu ví AMC Bridge, jak ušet­řit zdro­je kli­en­tů tím, že vy­ví­jí špič­ko­vá ře­še­ní AI pro ře­še­ní kon­krét­ních slo­ži­tých výzev pod­ni­ká­ní kli­en­tů. Tento pří­stup umo­ž­ňuje vy­tvá­řet in­te­li­gent­ní ře­še­ní a po­sky­to­vat kli­en­tům vý­znam­nou hod­no­tu. Umo­ž­ňuje AMC Bridge zů­stat v čele ino­va­cí v ob­las­ti AI a po­sky­to­vat svým kli­en­tům nej­ak­tu­ál­něj­ší a nej­e­fek­tiv­něj­ší ře­še­ní AI.
Při­způ­so­be­ní na míru: Pří­stup k týmu od­bor­ní­ků na AI, kteří mají zna­los­ti a zku­še­nos­ti pro vy­tvá­ře­ní ře­še­ní na míru kon­krét­ním ob­chod­ním po­tře­bám, což za­jiš­ťu­je ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu a hod­no­tu.
Ino­va­ce: Ře­še­ní vy­u­ží­va­jí­cí AI na­vr­že­ná spe­ci­ál­ně pro slo­ži­tost od­vět­ví kli­en­ta, která mohou pod­po­řit růst pod­ni­ká­ní, zvý­šit efek­ti­vi­tu a zlep­šit zku­še­nos­ti zá­kaz­ní­ků.

Se spuš­tě­ním svého AI CoE bude AMC Bridge po­sky­to­vat svým zá­kaz­ní­kům po celém světě bez­kon­ku­renč­ní hod­no­tu.

Další informace najdete na www.amcbridge.com.


Mohlo by vás zajímat: