Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AIA CA vyhlašuje 12. ročník Architecture at Zero

Pátek, 26 Duben 2024 16:55

Tags: AIA CA | Ar­chi­tectu­re at Zero | Ka­li­for­nie | Profesionálové | Sou­tě­ž | Studenti

2024 AAZ Competition Boundary-2417Ame­ric­ký in­sti­tut ar­chi­tek­tů v Ka­li­for­nii (AIA CA) vy­hla­šu­je dva­nác­tý roč­ník sou­tě­že Ar­chi­tectu­re at Zero, která je ur­če­na stu­den­tům a pro­fe­si­o­ná­lům z ce­lé­ho světa. Slou­ží k za­po­je­ní oborů ar­chi­tek­tu­ry, de­sig­nu, in­že­nýr­ství a plá­no­vá­ní do úsilí o udr­ži­tel­ný de­sign a zá­ro­veň zo­hledňuje do­pa­dy rov­nos­ti a odol­nos­ti. Úko­lem sou­tě­že 2024 je na­vrh­nout novou bu­do­vu v are­á­lu střed­ní školy ve vý­chod­ním Los An­ge­les (East LA) v Ka­li­for­nii.

Za­dá­ní sice zní: na­vrh­nout pro­jekt pro Gri­f­fi­th STEAM Mag­net Mi­d­dle Scho­ol, ale v pří­pa­dě sou­tě­že Ar­chi­tectu­re se jedná o ide­o­vou sou­těž, ni­ko­liv o „sku­teč­ný“ pro­jekt. Stu­den­ti a od­bor­ní­ci, kteří se účast­ní sou­tě­že Ar­chi­tectu­re at Zero, na­vrh­nou novou bu­do­vu, která na­hra­dí pře­mís­ti­tel­né učeb­ny a má za­hr­no­vat vě­dec­ké la­bo­ra­to­ře, umě­lec­kou učeb­nu, pro­stor pro tvůr­ce, ven­kov­ní vý­u­ko­vé pro­stře­dí a pra­cov­nu pro uči­te­le.

ArchitectureatZero-2417

Po­ro­ta slo­že­ná z me­zi­ná­rod­ních od­bor­ní­ků vy­be­re, které z před­lo­že­ných pro­jek­tů by měly být oce­ně­ny. Uzna­ným pro­jek­tům budou udě­le­ny ceny v cel­ko­vé výši 25 tisíc do­la­rů.

Ar­chi­tectu­re at Zero usi­lu­je o vy­tvá­ře­ní no­vých, ino­va­tiv­ních ná­pa­dů pro de­kar­bo­ni­zo­va­nou bu­douc­nost a po­má­há Ka­li­for­nii do­sáh­nout cíle, aby do roku 2030 byly všech­ny nové ko­merč­ní stav­by ZNE.

Sou­těž­ní práce budou po­su­zo­vat me­zi­ná­rod­ní od­bor­ní­ci, mezi něž patří Paul Tor­cel­li­ni, hlav­ní in­že­nýr Ná­rod­ní la­bo­ra­to­ře pro ob­no­vi­tel­nou ener­gii, Lance Col­lins, AIA, ře­di­tel Part­ner Ener­gy, a Al­li­son Wil­li­ams, FAIA.

Uzá­věr­ka sou­tě­že je 16. pro­sin­ce 2024. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na www.arc​hitectur​eatzero.com.

Tento pro­gram je fi­nan­co­ván zá­kaz­ní­ky ka­li­forn­ských ve­řej­ných slu­žeb a spra­vo­ván spo­leč­nost­mi SCE, SCG a PG&E pod zášti­tou Ka­li­forn­ské ko­mi­se pro ve­řej­né služ­by.

O AIA Ka­li­for­nie

AIA Ca­li­for­nia se vě­nu­je služ­bě svým čle­nům a sjed­no­cu­je všech­ny pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry při na­vr­ho­vá­ní spra­ved­li­věj­ší, rov­něj­ší a odol­něj­ší bu­douc­nos­ti pro­střed­nic­tvím ob­ha­jo­by, vzdě­lá­vá­ní a po­li­tic­kými akce­mi. Slaví více než 75 let své čin­nos­ti a dnes sdru­žu­je více než 11 000 členů z ce­lé­ho státu.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách AIA Ca­li­for­nia.


Mohlo by vás zajímat: