Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference 3DEXPERIENCE 2024 v Mnichově

Pondělí, 20 Květen 2024 11:50

Tags: #3DX­Con­fe­ren­ce24 | 3D­EX­PE­RI­EN­CE 2024 | Kon­fe­ren­ce | Mni­cho­v | Registrace­

3DXConference24Re­gis­tra­ce na kon­fe­ren­ci 3D­EX­PE­RI­EN­CE 2024 (#3DX­Con­fe­ren­ce24), která letos za­mí­ří do ně­mec­ké­ho Mni­cho­va ve dnech 16. a 17. října, byla ote­vře­na. Účas­tí na této akci zjis­tí­te, jak vir­tu­ál­ní dvoj­ča­ta po­há­ně­ná umě­lou in­te­li­gen­cí mění ži­vot­ní cykly vý­rob­ků a za­jiš­ťu­jí přes­nost. Zrych­lí­te dobu uve­de­ní na trh, zvý­ší­te stan­dar­dy kva­li­ty a do­sáh­ne­te cílů udr­ži­tel­nos­ti jako nikdy před­tím.

Proč byste se měli zú­čast­nit?

  • Vy­slech­ne­te si ino­va­tiv­ní po­stře­hy od prů­kop­ní­ků v oboru a prů­kop­ní­ků myš­le­ní
  • Od vize k činům: cesta k udr­ži­tel­né­mu ob­chod­ní­mu úspě­chu
  • Vy­tvo­ří­te si silné kon­tak­ty
  • Vě­dec­ké tech­no­lo­gie v akci: Vy­zkou­ší­te si nej­no­věj­ší tech­no­lo­gic­ké ob­je­vy

Na­hléd­ně­te do pro­gra­mu a za­jis­tě­te si vstu­pen­ku s před­sti­hem go.3ds.com/gVL.


Mohlo by vás zajímat: