Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na Konferenci GIS Esri v ČR 2023

Autor článku: Redakce   
Pátek, 19 Květen 2023 14:12

Tags: Ar­c­da­ta Praha | GIS Esri | Kongresové centrum | Kon­fe­ren­ce | Pozvánka

Konference GIS Esri v CR 2023-2320Or­ga­ni­zač­ní tým Ar­c­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 8. a 9. lis­to­pa­du 2023, ten­to­krát opět v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha. Nej­vět­ší se­tká­ní ge­o­in­for­ma­ti­ků v Česku pro­běh­ne opět kom­bi­no­va­nou for­mou – mů­že­te do­ra­zit osob­ně, nebo si celou kon­fe­ren­ci ná­sled­ně pus­tit ze zá­zna­mu.

Ať si vy­be­re­te kte­rou­ko­li ze dvou va­ri­ant, mů­že­te se těšit na celou řadu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, před­sta­ve­ní tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek a sdí­le­ní zku­še­nos­tí ex­per­tů na­příč obory.

Ve svých ka­len­dá­řích si tedy re­zer­vuj­te ter­mín 8.–9. lis­to­pa­du 2023. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce a při­hláš­ku na­lez­ne­te na ofi­ci­ál­ní strán­ce kon­fe­ren­ce nebo na Fa­ce­boo­ku.

Prezentujte svoji práci

Při­poj­te se mezi de­sít­ky pro­jek­tů, které se na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR kaž­do­roč­ně pre­zen­tu­jí. Mů­že­te při­hlá­sit před­náš­ku, po­ster, webo­vou apli­ka­ci či mapu s pří­bě­hem. Po­drob­né in­for­ma­ce na­lez­ne­te na kon­fe­renč­ní strán­ce Mož­nos­ti pre­zen­ta­ce.

GIS Esri-informace

 


Mohlo by vás zajímat: