Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens oznamuje NX X pro produktové inženýrství

Pondělí, 20 Květen 2024 12:15

Tags: CAD | NX X | Produktové inženýrství | Siemens | Software | Xcelerator

siemens-rl24-nx-x-2421Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil soft­ware NX X, nové clou­do­vé ře­še­ní pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, které při­ná­ší tuto špič­ko­vou tech­no­lo­gii fir­mám všech ve­li­kos­tí. Soft­ware NX X, který je zá­klad­ním ka­me­nem clou­do­vé­ho port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor as a Servi­ce, po­sky­tu­je špič­ko­vé funk­ce pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství jako služ­bu a umožňuje zá­kaz­ní­kům uvol­nit zdro­je, aby mohli šká­lo­vat a sou­stře­dit se na ino­va­ce.

Díky cen­t­ra­li­zo­va­né sprá­vě clou­do­vých li­cen­cí, kon­fi­gu­ra­ci a po­sky­to­vá­ní schop­nos­tí může NX X zjed­no­du­šit po­ža­dav­ky na IT. Or­ga­ni­za­ce mohou v pří­pa­dě po­tře­by na­in­sta­lo­vat NX X na desktop nebo stre­a­mo­vat pro­střed­nic­tvím clou­do­vých slu­žeb AWS, což po­sky­tu­je nej­vět­ší fle­xi­bi­li­tu pro dis­tri­bu­o­va­né týmy.

Kromě toho NX X po­sky­tu­je s kaž­dou li­cen­cí také plně in­te­gro­va­né a za­bez­pe­če­né mož­nos­ti sprá­vy dat, které uži­va­te­lům umožňují spra­vo­vat data o pro­duk­tech, ří­ze­ní změn a pra­cov­ní po­stu­py při vy­dá­vá­ní a pro­vá­dět spo­leč­né re­vi­ze (s ko­men­tá­ři, pro­hlí­že­ním/ozna­čo­vá­ním) v re­ál­ném čase – to vše přímo z NX X roz­hra­ní. NX X, vy­tvo­ře­ný s vy­u­ži­tím funk­cí sprá­vy dat a ži­vot­ní­ho cyklu ze Sie­mens Team­cen­teru X, po­sky­tu­je or­ga­ni­za­cím jas­nou a bez­pro­blé­mo­vou cestu k za­ve­de­ní vý­kon­něj­ších funk­cí sprá­vy ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM). NX X, jako sou­část Sie­mens Xce­le­ra­tor as a Servi­ce, po­sky­tu­je také clou­do­vé ad hoc sdí­le­ní dat a spo­lu­prá­ci s ex­ter­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce Team­cen­ter Share.

Sie­mens NX X je již k dis­po­zi­ci. Chce­te-li se do­zvě­dět více o NX X od Sie­men­su a o tom, jak při­ná­ší výkon clou­do­vé­ho pro­duk­to­vé­ho in­že­nýr­ství a spo­lu­prá­ce, na­vštiv­te www.siemens.com/nxx.


Mohlo by vás zajímat: