Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ana­ly­ti­cal Gra­phics spo­lu­pra­cu­je s fir­mou ANSYS

Pátek, 09 Srpen 2019 14:35

Tags: Ana­ly­ti­cal Gra­phics | ANSYS | Modelování | Protiraketová obrana | Simulace | Spo­lu­práce

AGI ANSYS collaboration-1932Spo­leč­nos­ti Ana­ly­ti­cal Gra­phics (AGI) a ANSYS při spo­leč­ném vý­vo­ji sys­té­mu pro­tira­ke­to­vé obra­ny nové ge­ne­ra­ce pro ame­ric­kou ar­má­du vy­u­ží­va­jí již v ra­né fá­zi přes­né, mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce s ví­ce­do­mé­no­vým mo­de­lo­vá­ním. Za­jiš­tě­ní in­te­gro­va­né­ho sys­té­mu na­příč klí­čo­vý­mi in­že­nýr­ský­mi a bo­jo­vý­mi ana­lý­za­mi od­stra­ní pro­ble­ma­tic­ké stro­jí­ren­ské pře­káž­ky. Sol­ve­ry přes­ně­ji před­po­ví­da­jí vý­pad­ky ko­mu­ni­ka­ce, tra­jek­to­rii vo­zi­del a kon­t­ro­lu nad­moř­ské výš­ky, vy­po­čí­tá­va­jí účin­ky te­pel­né­ho po­le na vý­kon an­té­ny a ana­ly­zu­jí další scé­ná­ře. Ten­to sys­tém obra­ny po­má­há účin­ně bo­jo­vat pro­ti vy­so­ko­rych­lost­ní a ovla­da­tel­né nad­zvu­ko­vé zbra­ni.

Ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo obra­ny si sta­no­vi­lo obra­nu proti ta­ko­vé zbra­ni za svou pri­o­ri­tu. Aby se da­lo tyto mo­ž­né hroz­by rych­le najít, sle­do­vat a od­stra­nit, musí být sys­témy pro­tira­ke­to­vé obra­ny a sou­vi­se­jí­cí in­fra­stru­k­tu­ra ve­le­ní a ří­ze­ní mo­der­ni­zo­vá­ny a plně pro­po­je­ny.


Mohlo by vás zajímat: