Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tis­kár­na vy­u­ží­va­jí­cí ve­řej­ně sdí­le­ná data

Úterý, 13 Srpen 2019 07:14

Tags: 3D tis­k | Source form | Univerzita | Ve­řej­ně sdí­le­ná data | Virginie

Socha svobody-1933Na ve­letr­hu ACM Si­g­gra­ph 2019 v Los An­ge­les před­sta­vi­la tech­no­lo­gic­ká fa­kul­ta uni­ver­zi­ty Vi­r­gi­nie sa­mo­stat­né 3D tis­ko­vé za­ří­ze­ní s ná­zvem Sour­ce Form, které vy­tvá­ří ob­jek­ty z ve­řej­ně sdí­le­ných dat podle po­ža­dav­ku uži­va­te­le – a bez exis­tu­jí­cí­ho 3D mo­de­lu. Za­ří­ze­ní je schop­né se­sbí­rat po­mo­cí fo­to­gra­m­me­t­rie do­stup­ná volně po­u­ži­tel­ná vi­zu­ál­ní data (tedy ob­ráz­ky, fotky), jež zob­ra­zu­je na­ho­ře, vy­tvo­řit vo­děo­dol­né mo­de­ly z vý­sled­ků v mrač­nu bodů (ty zob­ra­zí dole) a vy­tisk­nout po­mo­cí fo­to­po­ly­me­ri­zač­ní 3D tis­kár­ny ve fy­zic­ké formě.

Do­ká­že vy­tvo­řit opa­ku­jí­cí se verze spe­ci­fic­ké­ho ob­jek­tu (např. Sochy svo­bo­dy) se zlep­šu­jí­cí se kva­li­tou a přes­nos­tí podle roz­ši­řu­jí­cí se sady dat, a také de­mo­kra­ti­zo­va­nou verzi ob­vyk­lých ob­jek­tů (třeba ja­bl­ka) po­sí­le­ním spek­tra vý­sled­ků zna­če­ných (ta­go­va­ných) ob­ráz­ků. Da­ta­bá­ze ob­ráz­ků se bude dále roz­ši­řo­vat o fotky na­hra­né na blogy nebo so­ci­ál­ní média a pro každý tisk vznik­ne nová sada dat, takže vý­sle­dek bude stále přes­něj­ší.

Krátké video přibližuje způsob práce s tiskárnou Source form:


Mohlo by vás zajímat: