Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tiskárna XRIZE kompatibilní se Synopsys Simplewarem

Autor článku: RIZE   

Tags: 3D tis­k | Kompabilita | Rize | Sim­ple­ware | Sy­nopsys | XRIZE

Synopsys Simpleware-2133Spo­leč­nost RIZE ozná­mi­la, že její pl­no­ba­rev­ná prů­mys­lo­vá 3D tis­ko­vá plat­for­ma XRIZE je kom­pa­ti­bil­ní se soft­warem Sim­ple­ware firmy Sy­nopsys. Soft­ware Sim­ple­ware je schvá­len pro vy­tvá­ře­ní mo­de­lů z lé­kař­ské­ho zob­ra­zo­vá­ní, které lze ex­por­to­vat do kom­pa­ti­bil­ních tis­ká­ren, jako je XRIZE, k vý­ro­bě fy­zic­kých replik po­u­ží­va­ných pro di­a­gnos­tic­ké účely v ob­las­ti or­to­pe­dic­kých, ma­xi­lo­fa­ci­ál­ních a kar­dio­vasku­lár­ních apli­ka­cí.

Sy­nopsys v rámci schva­lo­va­cí­ho pro­ce­su po­u­ži­la plat­for­mu XRIZE k ově­ře­ní pří­mé­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu DICOM do 3D, který umožňuje kon­co­vým uži­va­te­lům ře­še­ní 3D Point-of-Care (POC).

Soft­ware Sy­nopsys Sim­ple­ware po­sky­tu­je kom­plex­ní mož­nos­ti zpra­co­vá­ní 3D ob­ra­zu pro lé­kař­ské sním­ky, od vi­zu­a­li­za­ce po mě­ře­ní a přes­né čle­ně­ní před ex­por­tem mo­de­lů při­pra­ve­ných k tisku. Ino­va­tiv­ní kom­po­zit­ní 3D tis­ko­vé ma­te­ri­á­ly spo­leč­nos­ti RIZE, pl­no­ba­rev­né mož­nos­ti a mi­ni­mál­ní do­da­teč­né zpra­co­vá­ní vy­tvá­ře­jí lé­kař­ské mo­de­ly a tiš­tě­né díly, které jsou vy­so­ce odol­né a věrné, s re­a­lis­mem, který po­sky­tu­je nové funk­ce a po­znatky.

x-rize-desktop-2133

Jako před­ní vý­rob­ce tis­ká­ren, ma­te­ri­á­lů a in­kous­tů s cer­ti­fi­ka­cí UL Gre­en­gu­ard umožňuje RIZE týmům v ne­moc­ni­cích, kli­ni­kách a zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ních bez­pro­blé­mo­vé zrych­le­ní pra­cov­ních po­stu­pů ske­no­vá­ní a tisku. S prv­ní­mi ba­rev­ný­mi mož­nost­mi 3D tis­kár­ny XRIZE v oboru mohou lé­kař­ské týmy ozna­čit nádor čer­ve­ně nebo zvý­raz­nit cí­lo­vou ob­last řezu žlu­tou bar­vou. Mohou vy­tvá­řet vy­so­ce odol­né ana­to­mic­ké mo­de­ly, chi­rur­gic­ké po­můc­ky a im­plan­tá­ty s mi­ni­mál­ním úsi­lím, a to za zlo­mek ná­kla­dů. Díky ino­va­cím plat­for­my jsou mo­de­ly také odol­něj­ší a stojí až o 80–90 % méně než stá­va­jí­cí al­ter­na­ti­vy ske­no­vá­ní a tisku.


Mohlo by vás zajímat: