Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PROSTEP OpenPDM propojuje PLM systémy

Čtvrtek, 29 Srpen 2019 12:15

Tags: Aras | OpenPDM | PLM | Propojení | Prostep | Systémy

Prostep OpenPDM-1935Spo­leč­nost Aras, po­sky­to­va­tel plat­for­my Aras In­no­va­tor pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la do­stup­nost Pro­step Open­PDM pro přímé pro­po­je­ní se všemi nej­po­u­ží­va­něj­ší­mi PLM sys­témy na trhu a je­jich ná­stro­ji. Pro­step AG na­bí­zí ne­ut­rál­ní soft­wa­ro­vé ře­še­ní a kon­zul­ta­ce pro PLM, part­ne­rem Aras je od roku 2015. Pro­step Open­PDM ob­sa­hu­je stan­dard­ní, hned po vy­ba­le­ní po­u­ži­tel­né ko­nek­to­ry k sys­té­mům v řadě ob­las­tí jako Eno­via V6, Te­am­cen­ter, Wind­chill, Agile, Doors a dal­ších. Ty umožňují syn­chro­ni­za­ci dat mezi sys­témy růz­ných pro­dej­ců, včet­ně hlav­ních dat sou­čás­tí, struk­tu­ry se­stav, do­ku­men­tů a pra­cov­ních po­stu­pů.

Od­pa­dá tak ma­nu­ál­ní práce a zvy­šu­je se kva­li­ta dat a spo­leh­li­vost zpra­co­vá­ní. Ře­še­ní Open­PDM je mo­du­lár­ní, šká­lo­va­tel­né a ur­če­né pro firmy a dále roz­ši­řu­je již před­cho­zí in­te­gra­ce s Ara­sem.
Více informací na webových stránkách www.aras.com, www.prostep.com a www.openpdm.com.


Mohlo by vás zajímat: