Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kubotek Kosmos 3D Framework nyní ve verzi 2.0

Pátek, 30 Srpen 2019 09:49

Tags: Aditivní výroba | framework | Kosmos 3D | Kubotek | Kubotek3D | MCAD | Verze 2.0

Kubotek kosmos-world-1935Spo­leč­nost Ku­bo­tek3D, vý­vo­jář 3D MCAD soft­wa­ru, ak­tu­a­li­zo­va­la Ku­bo­tek Kos­mos 3D fra­me­work na ver­zi 2.0. Tento fra­me­work je sa­dou ví­ce­plat­form­ních C/C++ soft­wa­ro­vých kom­po­nent, jež umo­ž­ňu­jí pra­co­vat s kom­plex­ní­mi tech­nic­ký­mi mo­de­ly a da­ty ze všech nej­po­u­ží­va­něj­ších MCAD da­ta­bá­zí. Ver­ze 2.0 ny­ní na­bí­zí pod­po­ru dvě­ma sku­pi­nám vý­vo­já­řů zvlášť, a to těm, kte­ří jen po­tře­bu­jí na­číst přes­ná tech­nic­ká da­ta, a těm, kte­ří po­tře­bu­jí ta­ké edi­ta­ci a ge­o­me­t­rii. Vy­lep­še­ní na­jde­me u tvor­by pro­fi­lů ře­zů v prů­se­čí­ku me­zi mo­de­lem a řa­dou pa­ra­lel­ních po­vrchů, po­třeb­ných u adi­tiv­ní vý­ro­by.

Dá­le v no­vé ver­zi na­jde­me funk­ci pro ro­ze­zná­ní do­da­teč­ných a kom­plex­něj­ších ty­pů, pod­po­ru PMI sym­bo­lů, vy­lep­še­nou au­to­ma­ti­za­ci slu­čo­vá­ní nad­by­teč­ných ploch a hran, in­te­gra­ci API s Da­ta­ki­tem a další.
Více informací na kubotek3d.com.


Mohlo by vás zajímat: