Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLID IPW pro Siemens NX pracuje s modulem Bridge

Čtvrtek, 05 Září 2019 08:51

Tags: Bridge | Modul | Siemens NX | SOLID IPW

New parasolid bridge workflow-1936Společnosti Janus En­gi­nee­ring a Ma­chi­neWorks ozná­mi­ly pro­jekt SOLID IPW pro Si­e­mens NX za­lo­že­ný na novém mo­du­lu Bridge soft­wa­ru Ma­chi­neWorks Pa­ra­so­lid. Tento de­tekč­ní modul zlep­šu­je po­u­ži­tí ob­rá­bě­cích si­mu­la­cí v NX, in­te­gro­va­ném ře­še­ní pro CAD/CAM/CAE od Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru, a to pře­de­vším u ví­ce­ná­sob­ných na­sta­ve­ní, CMM kon­t­ro­ly či do­ku­men­ta­ce pře­cho­do­vých kroků pro­ce­su. Pa­ra­so­lid Bridge od Ma­chi­neWorks je novou kni­hov­nou, která vy­u­ží­vá schop­nos­ti de­tek­ce k ana­lý­ze zásob během pro­ce­su a do­ve­de poté vy­tvo­řit model Pa­ra­so­lid, kde jsou pro ana­lý­zu utvo­ře­ny zá­klad­ní prvky jako plo­chy, koule, válce, ku­že­le nebo vý­stup­ky. Slo­ži­těj­ší po­vrchy vol­ných forem lze zpra­co­vat jako mno­ho­úhel­ní­ko­vé sítě díky tech­no­lo­gii Con­ver­gent Mo­de­ling.

Vy­u­žít se dá i Pa­ra­so­lid Com­mu­ni­ca­tor s API Con­ver­gent Mo­de­ling pro plně vy­ho­vu­jí­cí model Pa­ra­so­lid XT vhod­ný pro přes­ný návrh kom­plex­ních upev­ně­ní, in­spekč­ní­ho plá­no­vá­ní, tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce a do­kon­ce jako vstup pro CAM al­go­ritmy vy­tvá­ře­jí­cí dráhy ná­stro­je.


Mohlo by vás zajímat: