Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens NX s lepší elektromechanickou spoluprací

Úterý, 26 Červenec 2022 11:38

Tags: Šablony | Siemens NX | Spolupráce | Tištěné spoje | Xcelerator

Siemens NX Intelligence Interop Newsroom-2230Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ohlá­sil, že nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Si­e­mens NX při­ná­ší uži­va­te­lům je­di­neč­nou pro­po­je­nost v ob­las­ti ná­vr­hu elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní, efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci mezi vý­vo­jo­vý­mi týmy a za­chy­ce­ní a opa­ko­va­né po­u­ži­tí dat. Díky tomu zís­ká­va­jí in­že­ný­ři ze všech prů­mys­lo­vých od­vět­ví vý­ho­du vyšší pro­duk­ti­vi­ty a efek­ti­vi­ty.

Ino­vá­to­ři a vi­zi­o­ná­ři všech ve­li­kos­tí od startu­pů až po za­ve­de­né znač­ky pře­chá­zí na NX, pro­to­že jim po­má­há vy­tvá­řet bu­douc­nost kon­struk­ce, in­že­nýr­ství a vý­ro­by. Nej­no­věj­ší verze NX při­ná­ší uži­va­te­lům vy­lep­še­ní ve všech ob­las­tech – umožňuje úzkou spo­lu­prá­ci mezi mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­mi týmy, efek­tiv­ně za­chy­cu­je a znovu vy­u­ží­vá know-how a do­sa­hu­je op­ti­mál­ní­ho ná­vr­hu efek­tiv­ně­ji než kdy­ko­li před­tím. Vedle zcela no­vých funk­cí bylo in­ves­to­vá­no velké úsilí i do vy­lep­še­ní stá­va­jí­cích klí­čo­vých ná­stro­jů jako je ski­co­vá­ní a kon­ver­gent­ní mo­de­lo­vá­ní, které usnadňují kaž­do­den­ní práci.

NX je sou­čás­tí port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­tor a při­ná­ší zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu v ši­ro­ké škále apli­ka­cí.

Díky zku­še­nos­tem a spo­lu­prá­ci se Si­e­mens EDA (dříve Men­tor Gra­phics) v ob­las­ti ná­vr­hu elek­tro­ni­ky NX dále roz­ši­řu­je mož­nos­ti ná­vr­hu elek­tro­ni­ky o ro­bust­ní pra­cov­ní po­stu­py pro návrh pev­ných a oheb­ných desek tiš­tě­ných spojů. Ty jsou zvláš­tě dů­le­ži­té tím, jak roste slo­ži­tost a zmen­šu­je se ve­li­kost elek­tro­ni­ky.

Uži­va­te­lé jistě uví­ta­jí také ša­b­lo­ny kon­strukč­ních prvků, které usnadňují opa­ko­va­né vy­u­ži­tí kon­strukč­ních dat v NX. Tvor­ba uži­va­te­lem de­fi­no­va­ných prvků se nyní po­su­nu­je na zcela novou úroveň, neboť je možné vy­u­žít nejen pa­ra­me­t­ric­kou ge­o­me­t­rii, ale i PMI, za­hr­nout kon­t­ro­ly a vy­u­ží­vat bo­ha­té mož­nos­ti tvor­by uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní. Klí­čo­vou vý­ho­dou je jed­no­du­ché sdí­le­ní a opa­ko­va­né vy­u­ži­tí dat mezi jed­not­li­vý­mi kon­strukč­ní­mi týmy přes Reuse Lib­ra­ry.

NX je pro­slu­lý svými špič­ko­vý­mi funk­ce­mi v ob­las­ti tvor­by slo­ži­tých tvarů. V dneš­ní době, kdy je es­te­tic­ká kva­li­ta stej­ně dů­le­ži­tá jako funkč­nost, účin­nost a výkon, je to pro kon­struk­té­ry zá­sad­ní vý­ho­da. Nej­no­věj­ší verze NX při­ná­ší nové pří­stu­py pro tvor­bu tvarů, které in­že­ný­ři vy­u­ži­jí i pro ty nej­ná­roč­něj­ší pro­jek­ty, ať už se jedná o Draw Shape, na tvor­bu kři­vek na 3D tě­le­sech, po­kro­či­lé mo­di­fi­ka­ce ploch, či modul NX Al­go­ri­thmic Mo­de­ling vy­lep­še­ný o pod­po­rou kon­ver­gent­ní­ho mo­de­lo­vá­ní, které umožňuje rych­lej­ší způ­so­by zpra­co­vá­ní slo­ži­tých vzorů po­u­ži­tím od­leh­če­né ge­o­me­t­rie.

Modul NX To­po­lo­gy Op­ti­mi­zer nyní plně na­hra­zu­je před­cho­zí ře­še­ní v ob­las­ti to­po­lo­gic­ké op­ti­ma­li­za­ce a ge­ne­ra­tiv­ní­ho de­sig­nu. Op­ti­ma­li­za­ce sou­čás­tí nyní zo­hledňuje kon­strukč­ní i vý­rob­ní po­ža­dav­ky a vazby v kon­tex­tu se­sta­vy a umožňuje sou­čas­né zpra­co­vá­ní více pro­sto­rů ná­vr­hu s vy­u­ži­tím ne­zá­vis­lých ma­te­ri­á­lů.

Te­pr­ve ne­dáv­no před­sta­ve­ný modul NX De­sign Space Ex­plo­rer pro ví­ce­kri­te­ri­ál­ní a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní op­ti­ma­li­za­ci nyní na­bí­zí pod­po­ru více ite­ra­cí pro jemné do­la­dě­ní roz­sa­hů a zpřes­ně­ní vy­hle­dá­vá­ní. Re­vo­luč­ní mož­nos­ti soft­wa­ru Sim­cen­ter HEEDS jsou nyní plně in­te­gro­vá­ny do NX a na­bí­zí stra­te­gie jako base­li­ne, ran­dom seed nebo nor­ma­li­zač­ní fak­tor. Uži­va­te­lé mohou díky au­to­ma­ti­za­ci slo­ži­tých op­ti­ma­li­zač­ních úloh do­sáh­nout znač­ných fi­nanč­ních i ča­so­vých úspor, což v ko­neč­ném dů­sled­ku zna­me­ná rych­lej­ší uve­de­ní no­vých vý­rob­ků na trh.

Dneš­ní vý­rob­ky jsou oprav­du slo­ži­té a in­že­ný­ři do nich po­tře­bu­jí in­te­gro­vat me­cha­nic­ké, elek­tric­ké i elek­tro­nic­ké sys­témy. Pře­nos dat mezi tě­mi­to od­liš­ný­mi ob­last­mi vý­vo­je není vždy bez kom­pli­ka­cí a vznik­lé pro­blémy je třeba vy­ře­šit co nej­rych­le­ji. Ná­zor­ným pří­kla­dem může být umís­tě­ní chla­di­cí­ho ven­ti­lá­to­ru do pří­stro­je s elek­tro­ni­kou. In­že­ný­ři z růz­ných od­dě­le­ní musí v prů­bě­hu ce­lé­ho vý­vo­je in­ten­ziv­ně spo­lu­pra­co­vat. Když se na­pří­klad změní tvar desky s tiš­tě­ný­mi spoji, in­že­nýr pra­cu­jí­cí na ven­ti­lá­to­ru a krytu pří­stro­je musí pří­sluš­ně změ­nit svá kon­strukč­ní data a na­o­pak. NX na­bí­zí oprav­du skvě­lé ná­stro­je, pro­to­že jed­no­du­še pro­po­ju­je vývoj me­cha­nic­kých, elek­tric­kých a elek­tro­nic­kých kom­po­nent do je­di­né­ho in­te­gro­va­né­ho pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci.

Další in­for­ma­ce o nej­no­věj­ší verzí apli­ka­ce NX od spo­leč­nos­ti Si­e­mens na­jde­te na blogu NX nebo ve videu na ka­ná­lu You­Tu­be.


Mohlo by vás zajímat: