Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

eQuorum vydává ImageSite ve verzi 10.3

Úterý, 10 Září 2019 08:42

Tags: Cloud | eQuorum | ImageSite | PDM | SaaS | Správa dokumentů | Verze 10.3

ImageSite-DMS-Software-1937eQuo­rum ozná­mi­la vy­dá­ní no­vé ver­ze svého kom­plex­ní­ho ře­še­ní pro sprá­vu pra­cov­ních po­stu­pů a do­ku­men­tů ur­če­né­ho vý­rob­cům, ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům, ve­řej­ným služ­bám, uni­ver­zi­tám i pro vlá­dy. Vše­ch­ny funk­ce jsou ta­ké za­čle­ně­ny do En­gi­ne-Box.com, clou­do­vé­ho SaaS ře­še­ní pro sprá­vu do­ku­men­tů. Me­zi hlav­ní vy­lep­še­ní Image­Si­te 10.3 patří di­gi­tál­ní pod­pi­sy a znač­ky, po­znám­ky ve for­mě ko­men­tá­řů či dal­ších in­for­ma­cí v do­ku­men­tech a mož­nost upo­zor­ně­ní na ně for­mou e-mai­lu. V pro­hlí­že­či lze na­sta­vit po­hled po­dle své­ho, pro mo­bil­ní za­ří­ze­ní při­by­ly znač­ky s no­vou řadou ná­stro­jů pro vý­kre­sy, ta­bul­ky pro Info, Email, Con­fir­mati­on Log a Chan­ge Log se zob­ra­zu­jí od­dě­le­ně.

Dal­ší­mi no­vin­ka­mi jsou před­de­fi­no­va­né zprá­vy, mož­nost kon­ver­ze do PDF během práce pro oka­mži­tý tisk nebo sta­že­ní, a ta­ké pod­po­ra In­te­gra­ted Win­dows Au­then­ti­cati­on (IWA), Ope­n­JD­Kve ver­zi 11 (stá­le ne­ní po­třeb­ná Ja­va) ne­bo Oce Co­lorWa­ve 3700.


Mohlo by vás zajímat: