Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výročí 4ISP s exponáty Technického muzea v Brně v EURAZIO

Pátek, 13 Září 2019 14:34

Tags: 4ISP | ČVUT | EURAZIO | Exponáty | Formule | IGRÁČEK | Technické muzeum v Brně

IMG-8857-1937Cen­t­rum EU­RA­ZIO V Mod­le­ti­cích u Prahy, v rámci oslav 10. vý­ro­čí firmy 4ISP na trhu, uve­de ve svých pro­sto­rech vý­sta­vu pod ná­zvem Tech­no­lo­gic­ká evo­lu­ce z nad­hle­du. Za­há­je­na bude slav­nost­ní ver­ni­sá­ží 18. zá­ří a po­tr­vá zde mi­ni­mál­ně jeden rok. Sta­ne se tak jed­nou z akcí pro zá­kaz­ní­ky, tech­nic­ké školy i všech­ny zá­jem­ce o mo­der­ní tech­no­lo­gie. Vý­sta­vu spo­leč­nost 4ISP po­řá­dá ve spo­lu­prá­ci s Tech­nic­kým mu­ze­em v Brně, kte­ré se sta­lo je­jím pa­t­ro­nem. Oba sub­jek­ty v rámci je­jí­ho ko­ná­ní po­u­ka­zu­jí na bles­ko­vý vývoj pří­stro­jů ve světě tech­ni­ky. K vi­dě­ní zde bu­dou nej­běž­ně­ji do­stup­né po­čí­ta­če 80. let v Čes­ko­slo­ven­sku, část vý­sta­vy za­bí­rá „Fe­no­mén IGRÁ­ČEK“.

Ta je ur­če­ná nejmen­ším ná­vštěv­ní­kům. V rámci této části vý­sta­vy jsou za­kom­po­no­vá­ny vý­rob­ky 4ISP. Vý­sta­va bude pří­stup­ná neje­nom ši­ro­ké ve­řej­nos­ti či ško­lám, ale i zá­kaz­ní­kům, kteří na­vští­ví ně­kte­rý z Dnů ote­vře­ných dveří, a to 18. září, dále na za­čát­ku pro­sin­ce a v únoru příští­ho roku. V těch­to dnech na­bíd­ne 4ISP no­vin­ky ze svého port­fo­lia. Dále před­sta­ví ex­po­ná­ty před­chůd­ců CNC stro­jů a vý­tvo­ry stu­den­tů. Firma při­pra­ví za­jí­ma­vé ce­no­vé na­bíd­ky jak pro stá­va­jí­cí, tak nové zá­kaz­ní­ky. Také v ju­bi­lej­ním roce pod­po­ří 4ISP pro­jekt ČVTU For­mu­le Stu­dent, nově se za­mě­ří i na pod­po­ru učňov­ských tech­nic­kých oborů. S těmi na­vá­za­la firma spo­lu­prá­ci a práci stu­den­tů bude pre­zen­to­vat v rámci svých dní ote­vře­ných dveří. Cílem bude kon­takt stu­den­tů s re­ál­ným pod­ni­ká­ním a kon­takt s kon­krét­ní­mi fir­ma­mi, do kte­rých možná jed­nou na­stou­pí nebo za­lo­ží své.
4ISP tak po­dě­ku­je všem, se kte­rý­mi spo­lu­pra­cu­je. Vý­sled­ky star­tu le­toš­ní­ho roku patří vůbec k nej­lep­ším v počtu pro­da­ných a na­in­sta­lo­va­ných prů­mys­lo­vých stro­jů. Od po­čát­ku roku firma pro­da­la již 13 vlák­no­vých la­se­rů, 45 Co2 la­se­rů a 15 fré­zek. Do svého port­fo­lia za­řa­di­la i nej­rych­lej­ší 3D tis­kár­nu na světě – UNIZ. Stala se po­rad­cem pro malé i velké firmy v ob­las­ti no­vých tech­no­lo­gií a ino­va­cí v ob­las­ti la­se­rů. Přes­to­že se po­ved­lo v loňském roce vy­bu­do­vat re­pre­zen­ta­tiv­ní showro­om CNC stro­jů EU­RA­ZIO Cen­ter, nej­vět­ší svého typu v Ev­ro­pě, ne­za­po­mí­ná firma na drob­né ře­me­sl­ní­ky a malé firmy, kte­rým se spe­ci­ál­ně v na­ro­ze­ni­no­vém pro­gra­mu bude vě­no­vat. Své pro­sto­ry na­bíd­ne i Tech­nic­ké­mu muzeu v Brně. Cílem to­ho­to pro­po­je­ní je spo­je­ní his­to­rie s těmi nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Ty chtě­jí ve 4ISP uká­zat i lidem, kteří se o toto téma za­jí­ma­jí, ne pouze těm, kteří stro­je ku­pu­jí.


Mohlo by vás zajímat: