Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výzkumné a vývojové centrum pro automatizaci a robotizaci

Pátek, 20 Září 2019 12:53

Tags: Automatizace | HSF System | Ingeteam | Ostrava | Robotizace | Vývoj | Výzkum

Vizualizace Roboticke pracoviste vyzkumneho centra-1938HSF Sys­tem je ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem nové pro­voz­ní bu­do­vy, kte­rou chce v Os­t­ra­vě otevřít spo­leč­nost In­ge­te­am. Vý­znam­ná část ob­jek­tu bude slou­žit jako vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé cen­t­rum za­mě­ře­né na prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci a ro­bo­ti­za­ci. In­ves­ti­ce při­ne­se také nová pra­cov­ní místa i spo­lu­prá­ci s VŠB-TU Os­t­ra­va. Do­kon­če­ní stav­by je plá­no­vá­no na čer­ven 2020. Pro­jekt nové pro­voz­ní bu­do­vy spo­leč­nos­ti In­ge­te­am za­hr­nu­je vý­stav­bu tří­pod­laž­ní­ho ob­jek­tu a pří­stu­po­vé ko­mu­ni­ka­ce. Bu­do­va bude mít cel­ko­vou pů­do­rys­nou plo­chu při­bliž­ně 520 m2 a bude 10 metrů vy­so­ká.

Ter­mín do­kon­če­ní je na­plá­no­ván na čer­ven 2020. Fi­nanč­ní objem ge­ne­rál­ní do­dáv­ky je ne­ce­lých 39 mi­li­o­nu korun.
Stav­ba kom­bi­nu­je mo­no­li­tic­ký ske­let a ci­hel­né vy­zdív­ky. Bude mít plo­chou stře­chu. Fa­sáda bude tvo­ře­na kon­takt­ním za­tep­lo­va­cím sys­té­mem a pro­větrá­va­nou fa­sádou s kry­cí­mi la­me­lo­vý­mi ple­chy. Vel­kou část stav­by budou tvo­řit hli­ní­ko­vé pro­skle­né se­sta­vy oken s ba­rev­ným čle­ně­ním. Stará a nová bu­do­va na sebe budou na­va­zo­vat díky pro­po­jo­va­cí­mu krčku.
Nová pro­voz­ní bu­do­va „B“, která vy­ros­te vedle stá­va­jí­cí bu­do­vy na ulici Tech­no­lo­gic­ká po­blíž are­á­lu VŠB-TU v Os­t­ra­vě-Po­rubě, roz­ší­ří nejen stá­va­jí­cí kan­ce­lář­ské ka­pa­ci­ty, ale pře­de­vším zvýší skla­do­va­cí plo­chu a tech­nic­ké pro­sto­ry pro vývoj, vý­ro­bu a tes­to­vá­ní pro­duk­tů.
Spo­leč­nost In­ge­te­am si chce udr­žet po­zi­ci dů­le­ži­té­ho ino­vá­to­ra na trhu a musí proto vy­tvo­řit nové ka­pa­ci­ty, které zvýší počet ak­ti­vit stá­va­jí­cí­ho od­dě­le­ní vý­zku­mu a vý­vo­je. V novém cen­t­ru bude tes­to­vat na­pří­klad po­kro­či­lá vý­vo­jo­vá ře­še­ní v rámci Prů­mys­lu 4.0, pro­vá­dět vývoj me­cha­t­ro­nic­kých a ro­bo­tic­kých apli­ka­cí nebo ze­fek­tivňovat ná­vrhy vý­ro­by elek­tric­kých roz­vá­dě­čů.
Díky vý­stav­bě no­vé­ho cen­t­ra vý­zku­mu a vý­vo­je za­měst­ná spo­leč­nost In­ge­te­am vý­hle­do­vě zhru­ba 10 dal­ších kme­no­vých za­měst­nan­ců. V rámci ex­ter­ní spo­lu­prá­ce se po­čí­tá také se za­po­je­ním vy­bra­ných stu­den­tů z VŠB-TU Os­t­ra­va, se kte­rou spo­leč­nost úzce spo­lu­pra­cu­je.
In­ge­te­am ČR patří do me­zi­ná­rod­ní sku­pi­ny In­ge­te­am s hlav­ním síd­lem ve Špa­něl­sku. Os­t­rav­ská spo­leč­nost se pře­de­vším za­mě­řu­je na po­sky­to­vá­ní slu­žeb a ře­še­ní kom­plex­ních pro­jek­tů na poli prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a ro­bo­ti­ky.


Mohlo by vás zajímat: