Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZVerse a Shapeways nabídnou CADaaS

Úterý, 24 Září 2019 08:33

Tags: 3D tisky | CADaaS | Shapeways | Umělá inteligence | ZVerse

zverse-shapeways-1939Spo­leč­nos­ti ZVer­se a Sha­pe­ways se spo­ji­ly, aby na­bíd­ly CAD jako služ­bu (CA­Da­aS) u 3D tis­ko­vé na­bíd­ky Sha­pe­ways. Ta umož­ní ná­vrh a op­ti­ma­li­za­ci 3D sou­bo­ru, vy­u­ži­tí umě­lé in­te­li­gen­ce a obec­ně roz­ší­řit síť cer­ti­fi­ko­va­ných 3D ná­vr­há­rů. Ti ne­tvo­ří jen ná­vr­hy, ale ta­ké op­ti­ma­li­zu­jí 3D sou­bo­ry pro lep­ší 3D tisk­nu­tel­nost, ne­bo je pře­vá­dě­jí do ji­ných for­má­tů. Plat­for­ma ZVer­se dí­ky umě­lé in­te­li­gen­ci au­to­ma­ti­zu­je řadu po­stu­pů při tvor­bě sou­bo­rů, Sha­pewa­ys poté na­bí­zí vý­běr z mno­ha ma­te­ri­á­lů a mož­nos­tí do­kon­če­ní.

Zá­kaz­ní­ci tak mo­hou pra­co­vat na ná­vr­hu až po ko­neč­ný sou­bor pro 3D tisk od za­čát­ku do kon­ce v je­di­ném eko­sys­té­mu. V sou­čas­né do­bě ode­sí­lá přes 180 000 pro­duk­tů vy­tvo­ře­ných 3D tis­kem za mě­síc.
Jste při­pra­ve­ni? Vy­dej­te se na sha­pewa­ys.​layr.​co a za­čně­te svůj pro­jekt ještě dnes, nebo kontaktujte od­bor­ní­ky na sha­pwa­ys@​zverse.​com a zís­kej­te více in­for­ma­cí o no­vých služ­bách.


Mohlo by vás zajímat: