Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Luxion vydává aktualizaci KeyVR Fall Update ‘19

Středa, 25 Září 2019 08:24

Tags: Fall | Key VR | KeyShot | Luxion | One-Click

KeyVR New Move Rotation Widget-1939Nová ak­tu­a­li­za­ce na­bí­zí uži­va­te­lům One-Click VR a Key­Sho­tu nej­rych­lej­ší způ­sob, jak zob­ra­zit scé­ny z Key­Sho­tu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě v nej­vyš­ší mož­né kva­li­tě. Pře­de­vším se sou­stře­dí na co nej­re­a­lis­tič­těj­ší vzhled transpa­rent­ních ma­te­ri­á­lů v pro­stře­dí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Op­ti­ma­li­zo­vá­na by­la i do­ba na­hrá­vá­ní pro dlou­hé ne­bo vy­pnu­té ani­ma­ce, ma­lé ob­jek­ty a troj­ú­hel­ní­ky apod. Vy­lep­šen je od­raz a pře­nos ba­rev v tran­spa­rent­ních ma­te­ri­á­lech, kde při­by­la na­víc pod­po­ra skla, pev­né­ho skla, dra­ho­ka­mů a die­lek­tri­ky. No­vá funk­ce na­bí­zí mož­nost zob­ra­ze­ní, ne­bo scho­vá­ní ví­ce mo­de­lo­vých sad, me­zi ni­miž se dá jed­no­du­še pře­pí­nat.

Pro vy­bra­né ob­jek­ty je zde pak v KeyVR wi­dget Move/Ro­ta­te pro je­jich pře­sun a ro­ta­ci. Z dal­ších vy­lep­še­ní jme­nuj­me tře­ba po­tla­če­ní roz­tře­pe­ní okra­jů u scre­en­sho­tů nebo ak­tu­a­li­zo­va­nou ge­o­me­t­rii ovla­da­če pro sys­témy Val­ve Index a Ocu­lus Rift S.
Více informací o této aktualizaci najdete na blog.keyshot.com.


Mohlo by vás zajímat: