Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Gerber vydává AccuMark ve verzi 12.2

Pondělí, 30 Září 2019 09:46

Tags: 12.2 | 2D/3D | AccuMark | AccuPlan | CAD | Gerber Technology | PLM | SmartMachinesm

gerber-ImageGen-11-1940Je­di­ná plat­for­ma od Ger­ber Tech­no­lo­gy spo­ju­je kom­plet­ní do­da­va­tel­ský ře­tě­zec, od ná­vr­hu po vý­ro­bu po­mo­cí 2D/3D CAD, PLM a chyt­rých stro­jů Smart Ma­chi­nes umož­ňu­jí­cích Prů­my­sl 4.0. Accu­Mark vy­u­ží­vá přes 46 000 uži­va­te­lů po ce­lém svě­tě. Ti mo­hou po­u­žít své vlast­ní před­lo­hy pro si­mu­la­ci ve 3D a upra­vit po­třeb­ná na­sta­ve­ní bez nut­nos­ti ja­ké­ho­ko­liv DXF. Ver­ze 12.2 na­bí­zí nové funk­ce, kte­ré po­si­lu­jí pro­po­je­ní ne­jen s Yu­ni­que­PLM a Smart Ma­chi­nes, ale ta­ké s di­gi­tál­ní­mi part­ne­ry, ně­ko­lik no­vi­nek pro lep­ší po­sou­ze­ní způ­so­bi­los­ti, mno­há vy­lep­še­ní u 3D si­mu­la­cí ne­bo u di­gi­tál­ní­ho zpra­co­vá­ní tis­ku včet­ně mož­nos­ti po­u­žít čá­ro­vé či QR kó­dy a PDF ob­rá­zek pro pod­po­ru ba­rev.

Při­by­ly no­vé funk­ce u Doub­le Notch a Notch All Po­si­ti­o­ned. No­vé ak­tu­a­li­za­ce se ob­je­ví i v soft­wa­ru AccuPlan 12.2 pro plá­no­vá­ní ob­rá­bě­ní.
Více se dočtete na www.gerbertechnology.com.


Mohlo by vás zajímat: