Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První brněnský (Mini) Maker Faire

Středa, 16 Říjen 2019 10:09

Tags: Brno | BVV | Maker Faire | Mini | Pavilón A1 | Výstaviště

Maker Faire Praha-4-1942Už o tom­to ví­ken­du 19.–20. říj­na se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu A1 ko­ná prv­ní Ma­ker Fai­re, se­tká­ní ino­vá­to­rů, vy­ná­lez­ců, ku­ti­lů, de­sig­né­rů a nad­šen­ců. Kutil 21. sto­le­tí je každý, kdo se ne­spo­ko­jí s do­stup­ný­mi věc­mi, vy­tvá­ří si no­vé, ale zá­ro­veň si je ne­ne­chá­vá pro se­be, sdí­lí je s ostat­ní­mi. S ak­ce­mi Ma­ker Fai­re jsme se moh­li už dří­ve se­tkat na­pří­klad v Ra­kous­ku, vlo­ni a le­tos v Pra­ze a ny­ní i v Brně. Ma­ker Fai­re je nej­vět­ší svě­to­vá pře­hlíd­ka ino­va­cí, kre­a­ti­vi­ty a dů­my­sl­nos­ti pro ce­lou ro­di­nu. Je to se­tká­ní tvo­ři­vých a zví­da­vých li­dí, kter­é ba­ví zkou­šet no­vé vě­ci a ne­for­mál­ně sdí­let po­znat­ky a zku­še­nos­ti v přá­tel­ském pro­stře­dí.

Zá­bav­ný jar­mark, ale také ve­letrh pro ma­ke­ry, kde kaž­dý mů­že před­sta­vit svůj pro­dukt, vy­chy­táv­ku, „hack“, ex­pe­ri­ment nebo ko­ní­ček. Ně­kte­ří se tak pre­zen­tu­jí vů­bec po­pr­vé ve­řej­ně.
Vstu­pen­ky se dají za­kou­pit v před­pro­de­ji na por­tá­lu GoOut, nebo přímo u vstu­pu na vý­sta­viš­tě. Na vstu­pu do­sta­ne ná­vštěv­ník iden­ti­fi­kač­ní ná­ra­mek. Vstu­pen­ky platí na celý ví­kend, je tedy třeba si ná­ra­mek po­ne­chat na ruce po celou dobu, kdy chce­te Maker Faire na­vští­vit. Vstu­pen­ky za vý­hod­něj­ší cenu je možné za­kou­pit do pátku 18. 10. 2019.
Více in­for­ma­cí na ​brno.​makerfaire.​com.


Mohlo by vás zajímat: